Kategórie

Príklad tvorby číselníka Organizačnej štruktúry v OvZP ŽSK v programe iSPIN

Základné informácie 

ktoré vychádzajú pri tvorbe číselníka nákladových stredísk sú

 • zo zriaďovateľskej listiny a
 • evidencie nehnuteľného majetku, v ktorom sa vykonáva činnosť

Typ školy:    Stredná odborná škola

Základné poslanie a predmet činnosti podľa zriaďovacej listiny (ZL):

 • Príprava na výkon povolaní a odborných činnosti zodpovedajúcich príslušnému učebnému odboru.
 • Rekvalifikácia občanov na profesie podľa učebných a študijných odborov zaradených do sieti škôl a školských zariadení.
 • Zabezpečenie obchodnej a výrobnej činnosti a prevádzkovanie pracovísk odborného výcviku podľa učebných a študijných odborov zaradených v sieti vo vlastných alebo prenajatých priestoroch.
 • Vykonávanie ďalších činností, ktoré sú upravené a povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo na základe živnostenského oprávnenia.

Škola svoju činnosť vykonáva v objektoch:

 • budova školy spolu s telocvičňou
 • multifunkčné ihrisko

Číselník (prvky) nákladových stredísk v Organizačnej štruktúre (OŠ):

Označenie prvku OŠ

Názov prvku OŠ

Skratka rodiča

Názov rodiča

Obsah 

5 Činnosti Súčtový prvok za celkovú činnosť účtovnej jednotky pre označenie rodiča.

Neúčtuje sa na tomto samostatnom prvku!

502 Stredná odborná škola 5 Činnosti Súčtový prvok za činnosť SOŠ pre označenie rodiča podľa – Neúčtuje sa na tomto samostatnom prvku!
5021 Stredná odborná škola – hlavná činnosť 502 Stredná odborná škola Hlavná činnosť podľa Zriaďovacej listiny a)

 • Náklady na hlavnú činnosť– materiálové náklady, nakupované služby, osobné náklady pedagogických a odborných zamestnancov, ostatné náklady
 • Výnosy z hlavnej činnosti
5022 Rekvalifikačné kurzy 502 Stredná odborná škola Hlavná činnosť podľa Zriaďovacej listiny b)

 • Náklady na hlavnú činnosť– materiálové náklady, nakupované služby, osobné náklady pedagogických a odborných zamestnancov, ostatné náklady

Výnosy z hlavnej činnosti

5023 Krúžky 502 Stredná odborná škola
 • Náklady na voľnočasové aktivity žiakov – krúžky
 • Výnosy (vzdelávacie poukazy, poplatky od žiakov, ap.)
5024 Projekty v rámci SOŠ 502 Stredná odborná škola Vo všeobecnosti sa sem účtujú

 • Náklady spojené s realizáciou (implementáciou) projektu
 • Výnosy – dotácie, príspevky na realizáciu projektu a výnosy zo spoluúčasti na projekte (vlastné zdroje), ak je to v podmienkach zmluvy

Škola môže členiť podrobnejšie projekty, pričom využíva ďalšie podrobnejšie členenie, napr. 502401

502401 Projekt Digitalizácia školy 5021 Projekty SOŠ Projekt podporený z OP ĽZ

 • Náklady súvisiace s projektom
 • Výnosy súvisiace s projektom
502402 Projekt ERAZMUS+ 5021 Projekty SOŠ Projekt ERAZMUS+

 • Náklady súvisiace s projektom

Výnosy súvisiace s projektom

5028 Prenájom 502 Stredná odborná škola Prenájom časti objektu (podľa Zriaďovacej listiny d)) – bez živnostenského oprávnenia

 • priame náklady spojené s prenájmom, ak ich vieme zaradiť priamo pri účtovnom prípade,
 • nepriame náklady, ktoré vychádzajú z pomernej časti nákladov spojených s prevádzkou budovy (na základe kalkulácií a rozpočtov) – na konci roka
 • výnosy z prenájmu
5029 Spoločné osobné náklady 502 Stredná odborná škola Náklady pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú v rámci

 • hlavného výchovno-vzdelávacieho procesu (5021)
 • voľnočasových aktivít (5023)
 • projektov (5024)
513 Stredisko odbornej praxe 5 Činnosti Súčtový prvok za činnosť SOŠ pre označenie rodiča podľa Zriaďovacej listiny c).

Neúčtuje sa na tomto samostatnom prvku!

5131 Odborný výcvik 513 Stredisko odbornej praxe Neúčtuje sa na tomto prvku! Súčtuje prvky obchodnej a výrobnej činnosti a prevádzkovanie pracovísk odborného výcviku
513110 Bufet v škole 5131 Odborný výcvik
 • Náklady na odborný výcvik – bufet v škole
 • Výnosy z odborného výcviku
513120 Duálne vzdelávanie 5131 Odborný výcvik
 • Náklady na duálne vzdelávanie
 • Výnosy z duálneho vzdelávania
513130 Prax v maloobchodoch 5131 Odborný výcvik
 • Náklady na prax v maloobchodoch
 • Výnosy z praxe v maloobchodoch
513199 Odborný výcvik – os. náklady 5131 Odborný výcvik
 • Osobné náklady pedagogických a odborných zamestnancov
591 Riadenie, správa SOŠ 5 Činnosti Náklady spojené s riadiacimi procesmi

 • osobné náklady riadiacich zamestnancov (riaditeľ školy)
 • cestovné náklady riaditeľa z titulu výkonu a členov školskej rady,
 • propagácia školy
 • reprezentačné
599 Spoločné (režijné) náklady SOŠ 5 Činnosti Spoločné režijné náklady spojené s činnosťou školy

 • spoločné režijné materiálové náklady,
 • nakupované služby,
 • osobné náklady režijných a prevádzkových zamestnancov,
 • ostatné spoločné náklady, ktoré súvisia s činnosťou
9 Objekty Súčtový prvok za objekty účtovnej jednotky.

Neúčtuje sa na tomto samostatnom prvku!

901 Budova školy 9 Objekty
 • Náklady na prevádzku budovy (materiálové, energie, služby, opravy)
 • odpisy budovy
902 Multifunkčné ihrisko 9 Objekty
 • Náklady na prevádzku a údržbu multifunkčného ihriska (materiálové, energie, služby, opravy)
 • odpisy
999 Spoločné náklady na objekty 9 Objekty Spoločné režijné náklady spojené s prevádzkou budovy školy a ihriska

 • osobné náklady prevádzkových zamestnancov, ktorí sa starajú o prevádzku oboch objektov (údržbári, upratovačky, strážna služba),
 • ostatné spoločné náklady, ktoré súvisia s prevádzkou oboch areálov

Príklad tvorby číselníka NS.pdf