Metodický manuál k postupu výkonu inventarizácie v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Kategórie

Metodický manuál je určený pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja s cieľom zabezpečiť jednotný postup inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov a ďalších podmienok inventarizácie iných aktív a iných pasív vrátane zadefinovania požiadaviek na jej organizačné zabezpečenie.

Právna úprava

Inventarizácia majetku a záväzkov sa vykonáva v zmysle ustanovení § 6 ods. 3, § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovníctvo OvZP je preukázateľné, ak OvZP vykonala inventarizáciu.

Súvisiace právne predpisy v platnom znení:

  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
  • opatrenie MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky,
  • opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov,
  • opatrenie Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva,
  • metodické usmernenia MF SR vo vzťahu k účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke.

Tento metodický pokyn dopĺňa existujúce interné smernice OvZP v oblasti inventarizácie.

Prílohy na stiahnutie: 

Metodický pokyn.pdf

Inventarizácia nehnuteľnosti k 31. 12. 2020-prakticky.pdf

Príloha č. 1Pokyn na vykonanie riadnej-mimoriadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. účtovného roka.docx

Príloha č. 2Harmonogram inventarizácie.docx

Príloha č. 3Inventúrny súpis. č. XXX.docx

Príloha č. 3a Tabuľky do inventúrnych súpisov.xlsx

Príloha č. 4 Inventarizačný zápis č. XX o vykonaní.docx

Príloha č. 5Vyhlásenie hmotne zodpovednej osoby za majetok.docx

Príloha č. 6  – Dohoda o hmotnej zodpovednosti.docx