Príklad: Platiteľ DPH § 7a

Kategórie

Môže platiteľ DPH podľa § 7a podať dodatočné daňové priznanie DPH, ak by dostal od zahraničného dodávateľa dobropis k pôvodnej faktúre, z ktorej už zaplatil DPH? Chce si ju vypýtať od štátu naspäť.

Príp. je možné podať dodatočné DP, ak prijal len platbu na bankový účet, ale dobropis nedostal žiadny, len nejaké stanovisko, ktoré nie je oficiálnym dokladom? Je vtedy možné podať dodatočné DP?

Odpoveď:

Oprava základu dane pri dodaní tovaru alebo služby je upravená v § 25 ZDPH. Oprava základu dane sa týka všetkých registrovaných platiteľov aj zdaniteľných osôb. Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví, ak dôjde k:
1. úplnému alebo čiastočnému zrušeniu dodávky tovaru alebo služby, alebo ak dôjde k úplnému alebo čiastočnému vráteniu dodávky tovaru,
2. zníženiu ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti. Ide napr. o poskytnutie rôznych zliav, bonusov, množstevných rabatov poskytnutých po vzniku daňovej povinnosti v závislosti od splnenia dohodnutých zmluvných podmienok medzi predávajúcim a kupujúcim,
3. zvýšeniu ceny tovaru alebo služby.

Dodávateľ, ktorý vystavil pôvodnú faktúru a dôjde k jednej z vyššie uvedených skutočností, je povinný vystaviť dobropis alebo ťarchopis, keďže dodal tovar alebo službu zdaniteľnej osobe.

Podľa § 71 ods. 2 ZDPH sa za faktúru považuje aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje.

Ak zahraničný dodávateľ po vzniku daňovej povinnosti nevyhotoví doklad o oprave základu dane, rozdiel medzi pôvodným a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou a opravenou daňou uvedie nadobúdateľ v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá má za následok opravu základu dane. Oprava sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane, alebo v ktorom nastala skutočnosť, ktorá má za následok opravu základu dane, t. j. nie dodatočným daňovým priznaním.

Dodatočné daňové priznanie by ste podávali vo všetkých ostatných prípadoch, okrem týchto troch možností, napr. zistíte po termíne na podanie daňového priznania, že ste nezahrnuli do daňového priznania všetky faktúry.