Príklad: Novostavba kostola

Kategórie

Chcem sa spýtať na účtovanie v jednoduchom účtovníctve – pri stavbe nového kostola. V tomto roku začala výstavba, prišli faktúry za projekčné práce, správne poplatky, energotel…. Na aký pohyb dávať tieto účtovné prípady? Dávať ich ako nákup HM a NM, alebo ako ostatné výdavky, prevádzková réžia….? Alebo je najlepšie si to označovať na konkrétne stredisko? Keď sa kostol bude stavať napr. 3 roky, potom to až zaradiť po kolaudácií do majetku a odpisovať? Vtedy treba všetky roky načítať a kostol zaradiť v tej hodnote do majetku?

Odpoveď:

Dobrý deň, v jednoduchom účtovníctve neziskových účtovných jednotiek sa výdavky, ktoré súvisia s obstarávaním dlhodobého HM alebo NM účtujú v knihe dlhodobého majetku a aj keď je v obstarávaní, tak sa vykazuje vo výkaze o majetku a záväzkoch v obstarávacej cene. V peňažnom denníku sa účtuje len o úbytku peňažných prostriedkov z pokladnice alebo bankového účtu. Podľa § 14 ods. 3 opatrenia sa obstaranie dlhodobého majetku nečlení podľa § 9 ods. 12 písm. e) a nezahŕňa sa ani do celkových výdavkov vo výkaze o príjmoch a výdavkoch. Následne po zaradení dlhodobého majetku sa budú v peňažnom denníku účtovať jeho odpisy ako výdavky na prevádzkovú réžiu. Treba si uvedomiť aj skutočnosť, že v jednoduchom účtovníctve môže účtovať len taká účtovná jednotka, ktoré nepodniká a všetky príjmy v predchádzajúcom účtovnom období nepresiahli 200 000 eur (aj dotácia sa započítava) a ak nie je subjektom verejnej správy.