Príklad: Projekty – vlastné zdroje

Kategórie

Máme momentálne dva projekty. 

1. – Projekt je celý financovaný zo štátnych zdrojov = ESF = operačný program ľudské zdroje (nemá spolufinancovanie ani ho nevyžaduje). 

2. – Projekt je financovaný z časti z dotácie(Európska únia (ďalej len „EÚ“) zastúpená Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) a z časti zo spolufinancovania (ktoré by sme mali zabezpečiť).

Je možné časť nákladov z prvého projektu zaevidovať ako vlastné zdroje (spolufinancovanie) pri druhom projekte? Ide o to, že pri druhom projekte nemáme vlastné zdroje na spolufinancovanie a chceli by sme to takto vyriešiť. Samozrejme chceme, aby to bolo aj legálne.

Odpoveď:

Je dôležité rozlišovať medzi zdrojmi (poskytnutím financií) a nákladmi (použitie poskytnutých zdrojov). Prvý projekt OP ĽZ je 100 % financovaný zo zdrojov EU/ŠR v stanovenom pomere a nevyžaduje spolufinancovanie zo strany prijímateľa vlastnými prostriedkami. Náklady na aktivity, ktoré Vám boli v projekte schválené, financujete z týchto poskytnutých zdrojov. Pri druhom projekte Vám boli poskytnuté EU zdroje (tiež to býva pomer EU/ŠR) s definovaným spolufinancovaním (napríklad 5 %) na iné schválené aktivity, ako v prvom projekte.

Je veľmi dôležité pre súbežné financovanie organizácie viacerými zdrojmi (EU/ŠR/grantmi/dotáciami) dôsledne rozlišovať, ktoré aktivity/náklady sú odkiaľ financované. Žiaden z nákladov nemôže byť súbežne financovaný z dvoch zdrojov. Dokonca ani aktivity by sa nemali veľmi prelínať, ani dosiahnuté výsledky súbežne vykazovať vo viacerých projektoch, ale mali by byť jasne oddelené. Prípadná kontrola použitia týchto verejných zdrojov by mohla v prípade vykazovania tých istých nákladov vo viacerých projektoch vysloviť podozrenie zo subvenčného podvodu.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že sa teoreticky ani prakticky nedá vykázať spolufinancovanie na druhý projekt zo zdrojov prvého projektu. V prípade dôsledného zaúčtovania financovania oboch projektov a nákladov na príslušné aktivity tiež nie je možné spolufinancovanie pokryť z iných EU zdrojov – evidencia zdrojov (napríklad MPSVaR) nemôže byť raz MPSVaR a druhý krát VP (vlastné prostriedky) – pri účtovaní a priradení zdroja k nákladom máte možnosť ku konkrétnej čiastke zvoliť len jeden zdroj.

Na spolufinancovanie môžete použiť zdroje z vlastnej činnosti, dary, sponzorské príspevky a pod.

“Vlastné zdroje prijímateľa = finančné prostriedky, ktorými sa podieľa prijímateľ na financovaní projektu v stanovenej výške a určenom podiele. Za tieto zdroje sa považujú aj tie prostriedky, ktoré prijímateľ získal z iného zdroja (okrem zdroja NFP – štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja EÚ), ako napr. úver z banky alebo príspevok tretej osoby.” (citované z jednej z príručiek k EU projektu).

Pokiaľ to podmienky dovoľujú, môžete použiť aj získané 2 % z dane.

Pri podávaní žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok), alebo iný grant so spolufinancovaním, zväčša vykazujeme vlastné prostriedky prostredníctvom potvrdenia finančných prostriedkov na bankovom účte – cashovo, nie zdrojovo – preukazujeme požadovanú výšku financií, nie odkiaľ ich na účte máme (teda z akého zdroja). Tiež pri platení nákladov projektu používame na spolufinancovanie disponibilný cash na účte. Pre mnohé projekty kvôli tomu, aby sme nemixovali financie, je nutné mať zriadený osobitný bankový účet, z ktorého čerpáme prostriedky až v momente financovania aktivít projektu.

Môže ale nastať prípad, že napríklad pri projektoch, kde si presúvate z projektového účtu na bežný účet organizácie 40 % ako paušál k vykazovaným/ uhradeným priamym personálnym nákladom, cashovo tieto presunuté financie (peniaze na bežnom účte) použijete na úhradu nákladov iného projektu, ALE pri zaúčtovaní zdroja k daným nákladom, tento zdroj nemôžete uviesť (tieto presunuté prostriedky figurujú skôr ako dočasné zapožičanie financií, nie ako zdroj financovania). Operatívne je to o riadení disponibilného cash flow, čo nemá vplyv na konečné zúčtovanie projektu (výkaz príjmov a výdavkov pre konkrétny projekt).