Príklad: Registrácia na Daňovom úrade

Kategórie

Sme nezisková organizácia, ktorá bola založená dňa 23. 8. 2019. Kedy máme povinnosť zaregistrovať sa na Daňovom úrade? Do konca roka neplánujeme vykonávať činnosť a zamestnávať pracovníkov.

Odpoveď:

Zákon o správe daní v § 31 stanovuje registračnú povinnosť. Pre právnické osoby platí, že je povinná sa registrovať do 30 dní od udelenia povolenia alebo oprávnenia na podnikanie. Predpokladám, že vy nemáte živnostenské oprávnenie. Ďalej je povedané, že “Platiteľ dane je povinný požiadať o registráciu u správcu dane najneskôr do 15 dní od vzniku povinnosti zrážať daň alebo preddavky na ňu alebo daň vyberať, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“

Takže pokiaľ vám nevzniká, zjednodušene povedané, žiadna povinnosť platiť daň alebo zrážať preddavky, nemáte povinnosť registrácie. Pozor – nehovorím o povinnosti registrácie v zmysle zákona o DPH, kde platia úplne iné pravidlá.