Príklad: Účet 427 – Ostatné fondy

Kategórie

Čo všetko sa účtuje na účte 427 – Ostatné fondy? Účtujeme politickú stranu a prebieha práve audit účtovnej závierky. Výsledok hospodárenia z roku 2018 som zaúčtovala na základe rozhodnutia politickej strany na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, minulé roky sa postupovalo rovnako. Tentokrát ale audítor požaduje, aby sa výsledok hospodárenia z roku 2018, preúčtoval na účet 427 – Ostatné fondy. Podľa audítora sa na tomto účte evidujú nevyčerpané príspevky zo štátneho rozpočtu a nemal by sa používať účet 428. Je to teda takto správne? Naozaj sa nemôže používať účet 428 v prípade politických strán?

Odpoveď:

V súlade s § 45 ods. 8 opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74 sa časovo nerozlišujú príspevky zo štátneho rozpočtu prijaté politickou stranou alebo politickým hnutím na účte 384 – Výnosy budúcich období, vzhľadom k tomu, že politické strany nemajú povinnosť zúčtovania týchto príspevkov ani ich vrátenia, ak ich nepoužijú v danom roku. Aj z týchto príspevkov politickej strane môže vzniknúť kladný výsledok hospodárenia. Kladný výsledok hospodárenia je politická strana povinná previesť z účtu 431 na účet účtovej skupiny 42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia. Je na rozhodnutí politickej strany na aký účel, resp. ako rozdelí svoj výsledok hospodárenia na účty 421, 423 alebo 427. Pri účte 421 – Rezervný fond sa predpokladá, že na tomto účte si účtovná jednotka bude tvoriť „rezervu“ v prípade nepredvídaných okolností, ktoré sa vyskytnú pri hospodárení účtovnej jednotky. Ak nebolo príslušnými samosprávnymi orgánmi, ktoré rozhodujú o rozdelení výsledku hospodárenia v politickej strane, rozhodnuté ako sa rozdelí výsledok hospodárenia, preúčtuje sa výsledok hospodárenia na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Ak politickej strane vznikol výsledok hospodárenia z titulu zostatku nepoužitých príspevkov zo štátneho rozpočtu, je potrebné, aby si tento výsledok hospodárenia preúčtovala na analytický účet účtu 423 alebo 427. V nasledujúcom období sa použitie tohto fondu účtuje nasledovne: politická strana má náklady na svoju činnosť 5xx/3xx a v rovnakej výške zaúčtuje použitie príslušného fondu 423, 427 / 656 – Výnosy z použitia fondu. Na základe tohto účtovania je možné skontrolovať, na aký účel boli tieto príspevky použité. Súčasne je vhodné, aby si účtovná jednotka vypracovala interný predpis, v ktorom ustanoví pravidlá na tvorbu a použitie fondov.