Príklad: Účtovanie verejných zbierok

Kategórie

 NÚJ podľa zákona o verejných zbierkach organizuje verejnú zbierku[1] na verejnoprospešný účel. 

Hrubý výnos zbierky tvoria príspevky získané zbierkou vrátane úrokov na osobitnom účte na zhromažďovanie príspevkov získaných zbierkou vedenom v banke.

Čistý výnos zbierky je suma príspevkov po odpočítaní nákladov zbierky od hrubého výnosu zbierky.

Nákladmi zbierky sú skutočne vynaložené náklady spojené s materiálno-technickým a organizačným zabezpečením zbierky, náklady spojené so správou a zisťovaním spôsobu použitia čistého výnosu zbierky. Náklady zbierky nesmú presiahnuť 25 % z hrubého výnosu zbierky.

Verejnú zbierku možno vykonávať len spôsobmi uvedenými v zákone, pričom vykonávať jednu zbierku možno aj kombináciou spôsobov:

  • zasielaním príspevkov na osobitný účet,
  • zasielaním darcovských správ SMS prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby alebo volaním na skrátené číslo (výška príspevku z ceny jednej darcovskej správy SMS alebo volania na skrátené číslo na účel zbierky sa uvedie v návrhu),
  • zbieraním do stacionárnych pokladničiek,
  • zbieraním do prenosných pokladničiek,
  • predajom predmetov, ak je príspevok zahrnutý v ich cene, výška príspevku z ceny jedného predmetu na účel zbierky sa uvedie v návrhu,
  • predajom vstupeniek na kultúrne podujatie, športové podujatie alebo iné verejné podujatie usporadúvané na získanie príspevkov, ak je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek. Výška príspevku z ceny jednej vstupenky na účel zbierky sa uvedie v návrhu.

Por. čís. Opis účtovného prípadu Účtovací predpis
MD D
1.

Hrubý výnos zbierky 

1.1.

Príspevky vkladom na osobitný účet

221 667
1.2.

Príspevky zasielané poštovou poukážkou na osobitný účet – avízo pošty VAKUP

315 667

– platba VAKUP

221 315
1.3.

Zbieranie do pokladničiek

211 667

Odvod pokladne (do 15. dňa nasledujúceho mesiaca)

261 211

Vklad na osobitný účet zbierky

221 261
1.4.

Príspevok z predaja predmetov v hotovosti

211 667

Predaj predmetov na faktúru

311 667
221 311
1.5.

Úroky na osobitnom účte zbierky

221 644
1.6.

Tvorba fondu z hrubého výnosu zbierky

556 412
2.

Náklady zbierky 

2.1.

Nákup predmetov, ktorých predajom sa organizuje zbierka

501 321
2.2.

Predmety vyrobené vo vlastnej réžii (napr. v chránených dielňach)

501 621
2.3.

Ostatné náklady spojené s organizovaním zbierky (reklama, tlačoviny, cestovné, osobné náklady, náklady dobrovoľníkov a pod.)

5xx 211, 3xx
2.4.

Zrážková daň z úrokov na osobitnom účte

591 221
2.5.

Bankové poplatky osobitného účtu zbierky

549 221
2.6.

Použitie fondu vo výške nákladov zbierky

412 656
3.

Použitie čistého výnosu zbierky 

3.1.

Použitie zbierky pre vlastný verejnoprospešný účel

5xx 3xx

Prevod finančných prostriedkov z osobitného účtu zbierky na bežný (prevádzkový) účet

261 221
221 261

Úhrada záväzkov z bežného účtu

3xx 221
3.2.

Podpora verejnoprospešného účelu PO a FO na základe darovacích zmlúv

567 325, 379
3.3.

Úhrada záväzkov z darovacích zmlúv

325, 379 221
3.4.

Použitie čistého výnosu zbierky

412 656

Poznámka pod čiarou:
[1] § 3 zákona č. 162/2014 Z. z o verejných zbierkach v znení neskorších predpisov.