Príklad: Ukončenie činnosti združenia

Kategórie

Rozmýšľame o ukončení činnosti združenia so samostatnou právnou subjektivitou. Nevlastní žiadny majetok, má len hotovosť a peniaze na účte, ktoré sú účtované na 3 strediská. Aký je postup a na čo nesmieme zabudnúť?

Odpoveď:

Presný spôsob zániku organizácie určujú stanovy vašej organizácie (ak má vaša organizácia vlastné stanovy, tak tieto, ak nie, tak sú to stanovy organizácie, ktorej ste organizačnou jednotkou). Tento dokument súčasne určuje aj spôsob vysporiadania majetku (hnuteľného/nehnuteľného).

Následne vám zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov určuje v § 11a povinnosť oznámiť do 15 dní, prostredníctvom štatutárneho orgánu Ministerstvu vnútra SR, zánik organizačnej jednotky združenia a dôvod jej zániku. K oznámeniu musia byť pripojené dokumenty osvedčujúce skutočnosti pre zápis týchto údajov (napr. zápisnica).