Príklad: Výnosy budúcich období

Kategórie

Ak ako centrum voľného času získavame príspevky od detí, resp. rodičov za poskytovanú krúžkovú či inú záujmovú činnosť, je potrebné príjem, resp. výnos časovo rozlišovať?

Pre vysvetlenie uvediem príklad, ak účtuje napr. škola školné na základe zmluvy, časovo rozlišuje výnosy. Je v tejto istej pozícii aj súkromné školské zariadenie, ktoré prijíma príspevok na záujmovú činnosť na základe prihlášky?

Stretla som sa totiž s názorom, že keď ide o záujmovú činnosť – je dobrovoľná, a kedykoľvek sa jej “člen” môže vzdať, preto sa účtuje výnos vtedy, keď je realizovaný príjem.

Preto sa chcem spýtať:

1.) Je “prihláška” na krúžok legitímny doklad, na základe ktorého dokážem rozlíšiť výnosy a výnosy budúcich období z tejto činnosti?

2.) Kedy “príjem, resp. výnos” nemusíme časovo rozlišovať?

Odpoveď:

Vašej otázky vyplýva, že pri záujmovej činnosti prijímate prihlášky, na základe ktorých viete koľko bude účastníkov jednotlivých kurzov. Následne sa kurzy uhrádzajú. Prihláška je doklad, na základe ktorého môžete účtovať pohľadávku a výnos. Keďže predpokladáme, že kurzy sú uhrádzané mesačne je možné tiež účtovať postupne pohľadávky a výnos za jednotlivé mesiace alebo zaúčtujete pohľadávku za celé obdobie a časovo rozlíšite výnos na účte 384 – Výnosy budúcich období. Asi máte skúsenosť, že niektorí účastníci prestanú chodiť na kurzy a preto od nich nevymáhate pohľadávky za mesiace, v ktorých už nechodia na kurzy. Aj z tohto dôvodu je vhodné účtovanie buď mesačne alebo na účte 384. Takýmto účtovaním sa zreálnia výnosy, ktoré získavate na svoju činnosť. Súčasne dodržíte aj zásadu akruálnosti účtovníctva, pri ktorej sa účtuje výnos do toho účtovného obdobia, s ktorým súvisí. Na druhej strane budete mať náklady v príslušných mesiacoch na kurzy. Výnos sa časovo nerozlišuje, ak získate príspevky na svoju činnosť, pri ktorých nie je ich použitie presne účelovo špecifikované napr. dar od rodičov na prevádzku Vašej školy.