Príklad: Zaradenie technológie kotolne

Kategórie

Škola k 31. 5. 2020 zabezpečovala vykurovanie objektov biomasou. Budovu kotolne máme v majetku, teplo slúži len na vykurovanie našich budov. K 31. 5. 2020 mala škola uzatvorenú zmluvu o dodávke a odbere tepla medzi dodávateľom BIOMASA a školou. Riadili sa zákonom o tepelnej energetike. Škola má samostatnú právnu subjektivitu a dodané teplo používa na vlastnú spotrebu a má vybudovanú tepelnú prípojku. Dodávateľ (BIOMASA) bol zaviazaný dodávať zo svojho zariadenia teplo pre vykurovanie do odberného miesta školy, za čo škola platila dodávateľovi dohodnutú cenu. Od 1. 6. 2020 na základe odovzdávajúceho protokolu o odovzdaní dlhodobého majetku – kotolne na drevné pelety s inštalovaným výkonom kotlov, ktorý je umiestnený v škole – dva teplovodné kotly s príslušenstvom s dvoma vonkajšími oceľovými silami na skladovanie peliet odovzdal do vlastníctva preberajúceho (škola) ako forma vyrovnávajúceho podielu v zmysle Uznesenia schváleného Členskou schôdzou BIOMASA. Kotolňa sa odovzdala do vlastníctva školy v hodnote určenej znaleckým posudkom, vypracovaným znaleckou organizáciou v hodnote 150 000 eur.

Prosím vás o radu pri účtovaní kotolne.  Je správne chápanie, že na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v rámci bodu 1 čl. I spomínaného pokynu, kde sa uvádzajú tie technické zariadenia, ktoré sú súčasťou stavby podľa jej charakteru a projektovej dokumentácie, a v prípade, že tieto zariadenia sa k stavbe dodatočne pričlenia, sa k nej ako technické zhodnotenie stavby odpisujú spolu so stavbou v rovnakej odpisovej skupine?

Odpoveď:

Kotly sú samostatnou kategóriou podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 595/2003 Z. z. Ide o položku v odpisovej skupine 2, a to 2-6 25.21 Radiátory a kotly ústredného kúrenia s dobou odpisovania 6 rokov. Tieto zariadenia sa opotrebúvajú rýchlejšie ako samotná stavba, v ktorej sú umiestnené. Keďže ste neziskovou organizáciou a predpokladám, že využívate vykurovanie budovy na hlavnú neziskovú činnosť, môžete postupovať pri odpisovaní predmetného zariadenia podľa účtovných odpisov. Môžete si stanoviť účtovné odpisy podľa predpokladaného počtu rokov, kedy budete využívať tieto zariadenia.