Príklad: Zverejňovanie súhrnných správ

Kategórie

Máme zverejňovať faktúry nad 1 000 eur (bez DPH) za plyn, elektrinu, vodné, stočné, stravné lístky zamestnancov, stravu žiakov? Ak máme faktúru od jedného dodávateľa v 1. kvartáli pod tisíc eur, nezverejňujeme ju v súhrnnej správe. Ak od toho istého dodávateľa máme faktúru v 2. kvartáli, a súčet súm za 1. a 2. kvartál prevýši tisíc eur, zverejňujeme ju v 2. kvartáli? Robíme prieskum trhu pri zákazke nad 1 000 eur, do 5 000 eur?

Odpoveď:

Súhrnné správy sa zverejňujú v profile verejného obstarávateľa aj o zákazkách, na ktoré sa nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní:

  • Ak to nevylučujú osobitné predpisy (napríklad zákon č. 215/2004 Z. z., zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) verejný obstarávateľ je povinný do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka uverejniť v profile súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur (pozor cena aj s DPH), ktoré uzavrel za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje tento zákon. Verejný obstarávateľ v súhrnnej správe za každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky, identifikáciu zmluvnej strany, s ktorou bola zmluva uzatvorená, a ustanovenie § 1 ods. 2 až 14, na základe ktorého bola zmluva uzavretá.
  • Verejný obstarávateľ nie je povinný v súhrnnej správe uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.
  • Podrobný návod na zverejnenie súhrnnej správy nájdeme na stránke: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z–51e.html

Pravidlá pre zverejňovanie súhrnných správ:

  1. súhrnné správy týkajúce sa zákonných výnimiek je potrebné zasielať za všetky zákazky s hodnotu vyššou ako 1 000 € (ak tak zákon nevylučuje v § 10 ods. 11),
  2. súhrnné správy sa zasielajú aj pri použití výnimiek podľa § 1,
  3. súhrnnú správu nie je potrebné zasielať, ak bola zmluva uverejnená v centrálnom registri zmlúv,
  4. ak súhrnná správa obsahuje informáciu o zmluve, rámcovej dohode alebo objednávke, nie je potrebné posielať ďalšie súhrnné správy o ich priebežnom plnení,
  5. pokiaľ zákazka nemá formu písomnej zmluvy, za zákazku sa považuje napríklad aj objednávka,
  6. súhrnnú správu zasielame, ak ide o zákazku a z účtu ste uhradili sumu vyššiu ako 1 000 € bez ohľadu na DPH,
  7. súhrnnú správu nie je potrebné posielať, ak neboli zadané žiadne zákazky alebo ide o zákazky, na ktoré sa zákonná povinnosť nevzťahuje (napríklad tzv. zákazky malého rozsahu s hodnotou nepresahujúcou 1 000 eur).

Vo Vašom prípade, na prvú otázku je potrebné odpovedať áno, ak za jeden kvartál presiahne suma 1 000 €. 

V druhej otázke odpoveď je, že sa nespočítavajú sumy za jednotlivé kvartály, je však potrebné zverejniť zmluvu alebo rámcovú dohodu uzatvorenú s dodávateľom. K zákazkám malého rozsahu uvádzame: podľa § 1 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní sa tento zákon nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roku alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na obdobie dlhšie ako jeden kalendárny rok. Zákon neupravuje inštitút zákaziek malého rozsahu a je na zvážení verejného obstarávateľa, či verejné obstarávanie uskutoční alebo nie. Ak ide o zákazku financovanú z prostriedkov EÚ, treba sa riadiť pokynmi riadiaceho orgánu.