Účtovanie na finančných účtoch – účtová trieda 2

Účtovanie na finančných účtoch – účtová trieda 2 sa riadi § 33 – § 34 Postupov účtovania. Charakteristika finančných účtov: Likvidný majetok, ktorý je bezprostredne obchodovateľný, ktorého predpokladaná držba, dohodnutá splatnosť alebo zostatková doba splatnosti je...