Zmluva o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti – prijímateľ z oblasti športu

Kategórie

Zmluva o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti

č. 2020/001

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Názov organizácie

právna forma:      občianske združenie

zastúpené:           Dušan Noga, prezident

sídlo:                     ……………………………………..

IČO:                       33333333

ako prijímateľ dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „Prijímateľ“)

a

meno a priezvisko   Anna Nová

rodné číslo                820000/0000

trvalý pobyt               Pezinská 513/64, 900 21 Svätý Jur

ako dobrovoľník (ďalej len „Dobrovoľník“)

Čl. 1

Základné ustanovenia

(1) Táto zmluva je uzatvorená podľa § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dobrovoľníctve“).

(2) Predmetom zmluvy je výkon dobrovoľníckej činnosti Dobrovoľníka v prospech Prijímateľa za podmienok stanovených touto zmluvou.

Čl. 2

Dobrovoľnícka činnosť

(1) Predmetom dobrovoľníckej činnosti je nasledovná činnosť:

a) kosenie trávnika na športovom ihrisku Prijímateľa; za pokosený trávnik sa považuje pokosenie v rozsahu aspoň 90 % jeho plochy,

b) polievanie trávnika na športovom ihrisku Prijímateľa; za poliaty trávnik sa považuje poliatie aspoň 1 litrom vody na meter štvorcový aspoň 90 % celej plochy trávnika.

(2) Miestom vykonania dobrovoľníckej činnosti je športové ihrisko Prijímateľa, Podzáhradná 49, Bratislava.

(3) Dobrovoľnícku činnosť bude Dobrovoľník vykonávať 1x do týždňa v období od 1. marca 2019 do 30. októbra 2019, t. j. činnosť vykoná spolu 35 x.

(4) Materiálne podmienky na výkon dobrovoľníckej činnosti zabezpečí Prijímateľ nasledovne:

a) kosačku, benzín, vodu na polievanie s hadicou a pripojením, ako aj potrebné technické zabezpečenie pred každým výkonom činnosti,

b) Dobrovoľníkovi bezplatne poskytne pracovné rukavice a montérky pred prvým výkonom činnosti.

(5) Prijímateľ poskytne Dobrovoľníkovi príspevok na stravovanie a pitný režim v sume 10 eur za každý týždeň, v ktorom Dobrovoľník vykonal dobrovoľnícku činnosť.

(6) Prijímateľ bezplatne poskytne Dobrovoľníkovi na prespatie klubovú miestnosť na športovom ihrisku počas každej noci pred a po dni výkonu dobrovoľníckej činnosti.

(7) Prijímateľ uhradí Dobrovoľníkovi cestovné náklady z miesta jeho trvalého pobytu na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti podľa zákona o cestovných náhradách. Túto úhradu vykoná do 5 pracovných dní po predložení vyúčtovania cestovných nákladov.

(8) Prijímateľ uhradí Dobrovoľníkovi náhradu za jeho stratu času v sume 1,50 eura za každú odpracovanú hodinu, najviac však 12 eur za jeden týždeň podľa bodu 3 tohto článku. Túto úhradu vykoná do 5. dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom Dobrovoľník vykonal dobrovoľnícku činnosť podľa tejto zmluvy.

(9) Prijímateľ bude v dostatočnom časovom predstihu informovať Dobrovoľníka o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti podľa tejto zmluvy nevyhnutné.

Čl. 3

Záväzky a vyhlásenia

(1) Dobrovoľník sa zaväzuje

a) vykonať dobrovoľnícku činnosť v prospech Prijímateľa podľa tejto zmluvy,

b) pri výkone činnosti rešpektovať pokyny Prijímateľa,

c) pri výskyte akýchkoľvek problémov informovať kontaktnú osobu,

d) vrátiť poskytnuté technické prostriedky v deň skončenia výkonu činnosti v stave zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu.

(2) Prijímateľ sa zaväzuje

a) vytvoriť Dobrovoľníkovi podmienky na vykonanie dobrovoľníckej činnosti podľa tejto zmluvy,

b) uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú Dobrovoľníkom a poistenie pre prípad úrazu dobrovoľníka v jeho prospech,

c) uhradiť dobrovoľníkovi vynaložené náklady na dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti podľa osobitného zákona a zdravotné poistenie podľa osobitného zákona počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti

(3) Dobrovoľník čestne vyhlasuje, že

a) mu nie sú známe zdravotné prekážky výkonu činnosti podľa tejto zmluvy,

b) bol poučený o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v súvislosti s výkonom činnosti podľa tejto zmluvy

c) bol Prijímateľom vyškolený na vykonanie činnosti podľa tejto zmluvy.

Čl. 4

Kontaktná osoba

Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktnou osobou Prijímateľa pre účel tejto zmluvy bude Jozef Mak, bytom Astrová 1, 800 00 Bratislava 1, telefón: +000 000 000 000, email: jozefmak@gmail.sk.

Čl. 5

Predčasné ukončenie dobrovoľníckej činnosti

(1) Dobrovoľnícku činnosť podľa tejto zmluvy môže Dobrovoľník alebo Prijímateľ predčasne ukončiť bez udania dôvodu.

(2) Ukončenie dobrovoľníckej činnosti zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane písomne alebo ústne.

Čl. 6

Spracovávanie osobných údajov

 

(1) Prijímateľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane osobných údajov”) spracováva osobné údaje Dobrovoľníka na administratívne účely, na účely vyplatenia nákladov spojených s výkonom dobrovoľnej činnosti, evidencie ako aj na účely s tým súvisiacich oznamovacích a registračných povinností Prijímateľa voči tretím subjektom.

(2) Prijímateľ spracováva osobné údaje Dobrovoľníka na účely ako je uvedené vyššie na dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z právneho vzťahu medzi zmluvnými stranami alebo do iného naloženia s osobnými údajmi Prijímateľom po skončení tejto zmluvy v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, pričom povinnosti vyplývajúce z osobitných právnych predpisov týmto nie sú dohodnuté (napr. Zákon o archívnictve).

(3) Dobrovoľník vyhlasuje, že je riadne a včas informovaný o získavaní, spracovávaní a sprístupňovaní jeho osobných údajov v rozsahu na účely uvedené v bode 1 tohto článku zmluvy, že tieto osobné údaje poskytol slobodne, vážne, a že je informovaný o svojom práve na prístup k jeho osobným údajom, tak ako to ustanovuje Zákon o ochrane osobných údajov. Ďalej vyhlasuje, že poskytol úplné a pravdivé údaje a zaväzuje sa, že v prípade akej koľvek zmeny jeho osobných údajov bude Prijímateľa o tejto zmene bez zbytočného odkladu informovať.

 

 

 

Čl. 7

Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, sú spôsobilé a oprávnené takúto zmluvu uzatvoriť, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a s ním súhlasia, na znak čoho ju slobodne, vážne, bez nátlaku a nie za nevýhodných podmienok vlastnoručne podpisujú.

(2) Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v platnom znení a príslušnými ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

(3) Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve budú platné a účinné len v písomnej forme po dohode zmluvných strán, a to formou písomných dodatkov očíslovaných podľa poradia ich prijatia, ktoré budú podpísané oboma zmluvnými stranami.

(4) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.

(5) Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

za Prijímateľa:                                                  za Dobrovoľníka:

dňa:                                                                    dňa:

………………………………………………………       …………………………………………………….

meno a priezvisko                                           meno a priezvisko

Príloha na stiahnutie:

Zmluva o dobrovolnej činnosti-prijimatel-Sport.docx