“Balíček” informácií k účtovaniu na nákladové strediská týkajúci sa Kultúrnych OvZP

Kategórie

Popis vzniku nákladov a ich účtovanie na nákladové strediská

Čo je podstatou účtovania na nákladové strediská a načo je to dobré? 

Podstatou je priraďovanie nákladov a výnosov jednotlivým strediskám, t. j. činnostiam, ktoré OvZP vyplývajú zo zriaďovacej listiny a nehnuteľnostiam, ktoré má v správe. Takéto priraďovanie umožní úradu a najmä vedeniu OvZP vyhodnotiť si, koľko ju ktoré činnosti/majetky „stoja“, ktoré sú výnosnejšie alebo dokonca ziskovejšie a ktoré sú stratové.

Sú to podstatné informácie pre rozhodovanie vedenia OvZP, zvlášť po prechode z rozpočtovej organizácie na príspevkovú. Touto transformáciou získalo vedenie organizácií väčšiu slobodu v rozhodovaní (napr. aj pri nakladaní s príjmami), no zároveň aj väčšiu zodpovednosť pokryť vznikajúce náklady aj z iných zdrojov príjmov.

Metód, ako to dosiahnuť je viac, ale tri základné sú

  1. zvyšovať príjmy a
  2. znižovať náklady,
  3. ich kombinácia.

Aby si vedenie organizácie vedelo vyhodnotiť, ktoré činnosti majú potenciál dosahovať/zvyšovať výnosy a zároveň, ktoré náklady by bolo možné znížiť, musí ich v účtovníctve správne roztriediť a priradiť.

Takto už po niekoľkých mesiacoch účtovania na nákladové strediská by si malo vedenie organizácie môcť urobiť prvé závery, porovnať si hodnoty v jednotlivých obdobiach, vytvoriť si predikcie ďalšieho vývoja do konca kalendárneho roka a stabilizovať nový systém obehu účtovných dokladov.

Informácie v kombinácii účtov a NS Vám budú zároveň podkladom na výpočty kalkulácií, podkladom na skvalitnenie plánovania a pre vedúcich pracovníkov dôležitým ukazovateľom pre rozhodovanie. 

Z pohľadu iSpin nákladové stredisko zadefinované v organizačnej štruktúre vyjadruje dodatočnú informáciu k účtu, na základe ktorej sa dajú informácie sumarizovať, selektovať a porovnávať.

 Počet číslic v číselníku nákladových stredísk (NS) dáva organizácii priestor, aby si určila aj „podkategórie“ napr. v rámci jednotlivých činností pre konkrétne projekty. Napr. finančná dotácia na Výstavy alebo kurzy – pri správnom zadávaní nákladov a výnosov na jednotlivé NS bude organizácia v každom momente (po zúčtovaní dokladov) vedieť, ako na tom je za jednotlivé projekty, a súčasne v členení podľa toho, či ide o materiál, služby, prípadne mzdy atď.

Dôležité je nezachádzať do prílišných podrobností, ktoré Vás zahltia nepotrebnými drobnosťami a stratí sa zmysel NS. 

Pozn.: V prípade potreby viete niektoré drobnosti dohľadať v denníku, ak by to niekto súrne potreboval.

Prílohy:

IL ZSK_Online stretnutie s riaditelmi kulturnych zariadeni_PO a NS_1.3.2021.pdf

Popis vzniku nákladov a ich účovanie na NS_kultura_1.3.2021.pdf

Kultúra – príklad členenia číselníka NS – Knižnica .xls

Kultúra – príklad členenia číselníka NS – Múzeum.xls