Vyhlásenie o ochrane súkromia

Centrum poradenstva a vzdelávania n.o. skratka CPV n.o. zhromažďuje a používa vaše osobné údaje výlučne v rámci ustanovení zákona o ochrane údajov, ktorý platí v Slovenskej republike. Nasledujúce vysvetlenia poskytujú informácie o spôsobe zhromažďovania a používania osobných údajov, ak aj o rozsahu tohto zhromaždenia a použitia a jeho účel. Tieto informácie si môžete kedykoľvek prečítať na webovej stránke. 

 

Čo to pre vás a vaše osobné údaje v skratke a zrozumiteľne znamená?

Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

 

Aké údaje teda uchovávame?

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. V kombinácii s ostatnými údajmi, ktoré sú nám prístupné, sa tieto informácie považujú za osobné údaje, a preto s nimi nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

 

Cookies

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám. Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete ukladať voliteľné cookies (napr. cookies na účely marketingu, analytické cookies, a pod.), môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o váš osobný údaj. Niektoré technické cookies však deaktivovať nemožno, pretože tie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webstránky. Na základe vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu si vás delíme do záujmových skupín napríklad, či máte záujem o tábory alebo kurzy, a podľa toho prispôsobujeme reklamu. Na základe tohto systému vás nezaťažujeme informáciami, ktoré sú mimo okruhu vašich záujmov. 

 

Ďalšie osobné údaje

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, prístup do newslettera a pod. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno a priezvisko a telefónne číslo.

Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. 

 

 

 

Čo to je spracovanie osobných údajov?

Pod právnickým pojmom spracovanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami. 

 

Na čo tieto informácie o vás a vašich deťoch používame (účely)? A na akom právnom základe?

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je CPV n.o. so sídlom 1.mája 18, 01001 Žilina, Slovensko. K zberu osobných údajov dochádza na našej stránke: www.bettysacademy.store

Osobné údaje zadávané na stránke:

 • meno, priezvisko, adresa - na faktúru pre vás a súvisiace doklady - právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov;
 • e-mail - komunikácia so zákazníkom;
 • e-mail – doručovanie marketingových informácií osobám, ktoré súhlasili so zaslaním marketingových informácií alebo nás o to požiadali.

 

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). 

 

Odvolanie súhlasu na spracúvanie osobných údajov

Ak ste v konkrétnom prípade udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a to ústnou, písomnou alebo elektronickou formou. V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

 

Vaše práva

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je: Centrum poradenstva a vzdelávania n.o. 1.mája 18, 01001 Žilina

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 • svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email: macak@sluzbymvo.sk alebo priamo na adresu sídla Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ týmto poskytuje informácie o zodpovednej osobe. Zodpovednou osobou je RNDr. Ing. Marcela Dobešová, so sídlom: Riečna 481/10, 01313 Rajecké Teplice. 

 

Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) - alebo kto má ešte k vašim údajom prístup?

 • Hosting nám poskytuje obchodná spoločnosť WebSupport, s.r.o., IČO: 36 421 928, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovensko, s ktorou bude od 25.05.2018 uzavretá sprostredkovateľská zmluva na účely čo najvyššej ochrany vašich údajov.
 • Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa od nás dostávajú vaše údaje:

 

 • Ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene a podľa našich pokynov, napríklad účtovník, advokát, IT technik, avšak títo vždy v súlade so zásadou minimalizácie osobných údajov a iba v nevyhnutnom rozsahu, na základe zákona. Pokiaľ nie je nutné, aby nám tieto subjekty poskytli ich služby bez toho, aby pracovali aj s Vašimi konkrétnymi údajmi, Vaše osobné údaje im neposkytujeme. 

 

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé správanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na macak@sluzbymvo.sk. Ďakujeme.

 

Neposkytujeme Vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracovania osobných údajov a ktorí nám asistujú pri vytváraní webových stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Nákup a dodanie tovaru:

Pre účely vybavenia objednávky Vami vybraného tovaru na našej stránke evidujeme Vaše osobné údaje potrebné pre účely jeho doručenia, platby a pre prípadnú reklamáciu. Na tieto účely zbierame a ukladáme tieto Vaše údaje:

 • meno a priezvisko,
 • telefónne číslo,
 • e-mailová adresa,
 • fakturačná adresa,
 • adresa dodania,
 • prípadné iné osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci komunikácie pri vybavovaní objednávky, reklamácie a pre účely doručovania tovaru.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru, počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar a počas obdobia povinnej archivácie účtovných dokumentov v zmysle daňových a účtovných predpisov.

 

Účtovné a daňové účely:

Z predpisov v oblasti účtovníctva a správy daní nám vyplýva povinnosť spracovávať osobné údaje nachádzajúce sa v účtovných dokladoch. Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Za účelom fakturácie a účtovnej evidencie sú Vaše osobné údaje zdieľané v našom fakturačnom systéme prevádzkovanom spoločnosťou HOUR, spol. s.r.o. IČO: 31586163, a účtovníctvo si spracovávame sami.

 

Práva dotknutej osoby

 • Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho.
 • Kupujúci má právo získať prístup k týmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 • Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho.
 • Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov.
 • Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.
 • Spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá, pretože spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností predávajúceho.
 • Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.
 • Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. 
 • Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
 • Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.
 • Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. : +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa:

 1. písomne zaslaním listu na adresu sídla predávajúceho,
 2. elektronicky zaslaním e-mailu na adresu macak@sluzbymvo.sk,
 3. telefonicky na čísle + 421 902 218 551

Vašu žiadosť vybavíme bezplatne v lehote do 30 dní. Uvedená lehota sa môže v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. O každom takom predĺžení lehoty vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

 

 

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám. Centrum poradenstva a vzdelávania n.o., 1.mája 18, 01001 Žilina, Slovenská republika.
Web: www.portal.poradamvo.sk, E-mail: macak@sluzbymvo.sk