Časť „Metodického pokynu k určeniu základu dane podľa § 22 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov“ po 1. 1. 2020

Kategórie

Pri stravovacích službách poskytnutých za protihodnotu zamestnávateľom, platiteľom dane, svojim zamestnancom nevchádza do základu dane príspevok zamestnávateľa platený zamestnancom, ktorý si môže dať zamestnávateľ do výdavkov (nákladov) na účely dane z príjmov, alebo príspevok poskytnutý zo sociálneho fondu pri poskytnutí stravovacej služby. Protihodnotu vždy poskytuje kupujúci, zákazník alebo tretia strana, a teda nikdy dodávateľ alebo poskytovateľ plnenia sám. Základom dane pri poskytnutí služby stravovania je v zmysle § 22 ods.1 zákona o DPH reálne prijatá protihodnota od zamestnancov. Výkladom určenia základu dane pri poskytnutí služby stravovania sa Súdny dvor EÚ zaoberal v prípade C-412/03 Hotel ScandicGäsabäck AB3.

Príklad:

Platiteľ dane prevádzkuje jedáleň, v ktorej poskytuje závodné stravovanie svojim zamestnancom. Cena jedného hlavného jedla predstavuje 3,60 eura bez DPH. Platiteľ dane ako výdavok podľa zákona o dani z príjmov uplatňuje príspevok vo výške 55 % z ceny jedla, t. j. 1,98 eura zo sociálneho fondu poskytuje príspevok vo výške 0,22 eura. Podľa § 22 ods. 1 zákona o DPH základom dane pri poskytnutí služby stravovania zamestnancom je suma 1,40 eura (3,60 – 1,98 – 0,22) bez DPH. V danom prípade platiteľ dane uplatní 20 % sadzbu dane na sumu 1,40 eura. Zamestnanec platí za 1 jedlo sumu 1,68 eura, v tom základ dane 1,40 eura a daň 0,28 eura (1,40 x 20) : 100.

Základom dane pri dodaní služby podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona o DPH sú náklady na službu (§ 22 ods. 5 zákona o DPH). Náklady na službu sú všetky náklady, ktoré platiteľ dane skutočne vynaložil na poskytnutie služby.

Príklad:

Stavebná firma, platiteľ dane, opraví strechu na rodinnom dome svojho zamestnanca. Na opravu strechy použije materiál – krytinu a dosky, pracovnú silu svojej firmy, dodá lešenie a zabezpečí dopravu materiálu. Základom dane pri dodaní služby, ktorou je oprava strechy pre osobnú spotrebu svojho zamestnanca, sú všetky skutočne vynaložené náklady súvisiace s vykonanou opravou.

Príklad:

Zamestnávateľ, platiteľ dane, poskytne službu stravovania svojim zamestnancom bezodplatne, pričom túto službu obstaral od iného platiteľa dane. Bezodplatné poskytnutie služby stravovania svojim zamestnancom sa podľa § 9 ods. 3 zákona o DPH považuje za dodanie služby za protihodnotu. Základom dane sú náklady na službu (§ 22 ods. 5 zákona o DPH). Náklady na službu v danom prípade predstavujú celkovú sumu bez dane, ktorú musel platiteľ dane zaplatiť inému platiteľovi dane za stravovacie služby.