Príklad: Charitatívna reklama

Kategórie

Nezisková organizácia, ktorá má vo svojej hlavnej činnosti aj vydavateľskú činnosť, chce vydať knihu básni, ktoré napísali deti z celého Slovenska. Na realizáciu tohto projektu oslovila organizácia niektoré spoločnosti a osoby so žiadosťou o podporu. Ten, kto ich podporí, bude v knihe uvedený ako sponzor. Môže nezisková organizácia na tento účel vystaviť faktúru za propagáciu danej spoločnosti? Nezisková organizácia je platiteľom DPH. Bude táto faktúra zaťažená aj sumou DPH? Môžeme tento príjem považovať za charitatívnu reklamu?

Odpoveď:

Vaša otázka zahŕňa viacero problematík. Začali by sme poslednou otázkou, cez ktorú sa dopracujeme až k DPH.

Za tzv. charitatívnu reklamu sa považujú príjmy z reklamy určené na charitatívne účely taxatívne vymedzené v zákone o dani z príjmov, najviac do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom príjmy z reklám sa musia použiť iba na nasledovné účely:
– ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
– podpora a rozvoj športu,
– poskytovanie sociálnej pomoci,
– zachovanie kultúrnych hodnôt,
– podpora vzdelávania,
– ochrana ľudských práv,
– ochrana a tvorba životného prostredia,
– veda a výskum a
– organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.
Ďalšou podmienkou je lehota na použitie týchto príjmov z reklám, ktorá je určená najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník tieto príjmy prijal. Ak by nedošlo k použitiu príjmov z reklám na zákonom vymedzené charitatívne účely, alebo by sa nestihli použiť všetky získané prostriedky z reklám v zákonnej lehote, potom sa nepoužitá časť alebo časť použitá na iné ako určené charitatívne účely, musí zahrnúť do základu dane najneskôr v období, v ktorom uplynie táto lehota, t.j. najneskôr v nasledujúcom roku po roku, v ktorom mala nezisková organizácia príjem z reklamy na charitatívne účely.

Vydanie knihy básní detí z celého Slovenska by, podľa nášho názoru, mohlo patriť pod „zachovanie kultúrnych hodnôt“. Do oblasti kultúry patria rôzne formy ako napr. hudba, tanec, divadlo, vizuálne umenie, výtvarné umenie, literatúra a pod. Vydavateľská činnosť sa považuje za činnosť priamo spadajúcu do oblasti kreatívneho priemyslu. Za zachovanie kultúrnych hodnôt sa nedá považovať len uchovávanie a ochrana kultúrneho dedičstva, ale aj všetky súčasné a moderné formy a prejavy umenia.
V zmysle uvedeného by ste mali oslovovať vašich podporovateľov, pričom by im bol poskytnutý priestor v knihe, kde by bolo uvedené ich logo alebo názov. Rovnako v zmluve o reklame s jednotlivými podporovateľmi by mal byť uvedený účel vynaloženia prostriedkov z reklamy na verejnoprospešný účel – zachovanie kultúrnych hodnôt, priamo súvisiaci s hlavným predmetom činnosti neziskovej organizácie – vydavateľskou činnosťou.
Za týchto podmienok bude mať nezisková organizácia príjem v súhrne do výšky 20 000 eur od dane oslobodený a jednotlivé daňové subjekty si môžu vynaložené prostriedky na reklamu po zaplatení uplatniť v plnej výške v daňových výdavkoch.

Je dôležité nezamieňať sponzorstvo s reklamou a charitatívnou reklamou, kde každá má svoje osobitné daňové podmienky a úpravy. Zmluvy o sponzorstve sa pre účely uplatnenia daňových výdavkov týkajú športu (nie športovca) a u daňovníka (sponzora) sú daňovo uznaným výdavkom len po ich zaplatení, a to iba v prípade ak má daňovník (sponzor) kladný základ dane. Vo vašom prípade by som sponzorstvo vylúčila z uvažovania.

O bežnú reklamu by išlo v prípade, že by ste nedokázali prostriedky použiť na zákonom určené charitatívne účely – preto je veľmi dôležité prvotné oslovenie podporovateľov a správna úprava zmluvy o reklame.

V zmysle zmluvy o reklame je nezisková organizácia ako účastník zmluvy povinná vyhotoviť faktúru, pokiaľ zmluva nespĺňa všetky povinné náležitosti daňového dokladu, keďže uvádzate, že ste registrovaným platiteľom DPH.
Zákon o dani z pridanej hodnoty nerieši problematiku charitatívnej reklamy. Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty je reklama považovaná za službu za protihodnotu bez ohľadu na účel takejto transakcie. Vzhľadom k tomuto by ste mali faktúru za reklamu vystaviť s daňou z pridanej hodnoty.