Cirkevná, súkromná škola a cirkevné, súkromné školské zariadenie – špecifiká

Kategórie


Účel
Poskytovanie služieb vo verejnom záujme – vzdelávanie a výchova v školách a školských zariadeniach, stredísk praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania
Zákony
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Registrácia
Zaradenie do siete škôl podľa § 15 a nasl. zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú spravuje Ministerstvo školstva SR
Účtovníctvo
Podvojné, postupy účtovania podľa opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74 v znení neskorších predpisov
Majetok
Bez obmedzenia
Podnikanie
ÁNO
Výdavky
 • Viazanosť na dotácie
 • Cirkevné školy a súkromné školy použijú zdroje financovania podľa ods. 2 písm. e) na účel podľa odseku 3 a zdroje financovania podľa odseku 2 písm. b) až d) a f) až h) na financovanie rozvoja. Cirkevné školy a súkromné školy môžu použiť zdroj financovania podľa odseku 2 písm. e) aj na kapitálové výdavky na modernizáciu učebných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok, kompenzačných pomôcok a na riešenie havarijných situácií. 
 • Zriaďovateľ cirkevnej školy a zriaďovateľ súkromnej školy prerokujú s radou školy a s riaditeľom školy výšku príspevku podľa odseku 2 písm. e). Riaditeľ súkromnej školy a riaditeľ cirkevnej školy sú povinní na žiadosť zákonného zástupcu žiaka poskytnúť informácie o použití finančných prostriedkov prijatých podľa odseku 2 písm. e).
Hospodárenie
 • Bez zápisu údajov o konečnom užívateľovi výhod do registra.
 • Bez identifikácie osôb týkajúcich sa darcov a darov v neziskovom sektore.
Fondy
NIE
Zdroje financovania
§ 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • prostriedky zo štátneho rozpočtu v kapitole ministerstva (školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC) a v kapitole ministerstva vnútra (školy, materské školy a školské zariadenia)
 • prostriedky od iných fyzických osôb a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces, 
 • zisk z podnikateľskej činnosti,
 • príspevky od zriaďovateľov, 
 • príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie, 
 • príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov[1],
 • príspevky a dary,  
 • zo štrukturálnych fondov EÚ, 
 • iné zdroje podľa osobitného predpisu (napr. z dedičstva) 
Rozpočet
Iba v prípade, ak zriaďovateľom je osoba povinná hospodáriť na základe schváleného rozpočtu, inak rozpočet je fakultatívny.
Audit
NIE
Výročná správa
 • Zriaďovatelia predložia okresnému úradu v sídle kraja do 15. apríla súhrnnú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
 • Obsah a formu súhrnnej správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle do 31. januára.
 • Správa o hospodárení školy a školského zariadenia obsahuje 
  • analýzu príjmov v členení podľa zdrojov a analýzu výdavkov,
  • pre cirkevné školy a súkromné školy, stav a pohyb majetku získaného z prostriedkov štátneho rozpočtu,
  • ďalšie údaje určené ministerstvom. 
 • K správe o hospodárení školy a školského zariadenia sa pripája 
  • ročná účtovná závierka, 
  • výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bola audítorom overená.
Dohľad
Krajský školský úrad

Autorka: RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Poznámky pod čiarou:

[1] § 7 Zákonníka práce. § 3 ods. 2 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite)