Cirkvi a náboženské spoločnosti – špecifiká

Kategórie


Účel
Cirkvi a náboženské spoločnosti môžu na plnenie svojho poslania najmä:
 • slobodne určovať svoje náboženské učenie a obrady;
 • vydávať vnútorné predpisy, pokiaľ nie sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 • poskytovať duchovné a hmotné služby;
 • vyučovať náboženstvo;
 • vyučovať a vychovávať svojich duchovných aj laických pracovníkov vo vlastných školách a iných zariadeniach i na vysokých bohosloveckých školách a bohosloveckých fakultách za podmienok ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi [1];
 •  organizovať bez oznámenia svoje zhromaždenia [2]
 • vlastniť hnuteľný a nehnuteľný majetok a mať iné majetkové a nehmotné práva; 
 • zriaďovať a prevádzkovať účelové zariadenia; 
 • prevádzkovať tlač, nakladateľstvá, vydavateľstvá a tlačiarne; 
 • zakladať a prevádzkovať vlastné kultúrne inštitúcie a zariadenia; 
 • zriaďovať a prevádzkovať vlastné zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb a zúčastňovať sa na poskytovaní týchto služieb aj v štátnych zariadeniach v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi; 
 • vysielať svojich zástupcov do zahraničia a prijímať zástupcov cirkví a náboženských spoločností zo zahraničia.
Zákony
 • Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
 • Základný dokument cirkvi alebo náboženskej spoločnosti (štatút, poriadok, stanovy a pod.) obsahuje zásady hospodárenia [§ 13 ods. 1 písm. e)]
 • Zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom,
 • Opatrenie Ministerstva kultúry SR č. MK – 33/2001 – 1 k evidencii právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a/alebo náboženských spoločností
Registrácia
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Účtovníctvo
 • Jednoduché, ak nepodnikajú, postupy účtovania podľa opatrenia MF SR č. MF/24975/2010-74 v znení neskorších predpisov
 • Podvojné v opačnom prípade, postupy účtovania podľa opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74 v znení neskorších predpisov
Majetok
Bez obmedzenia
Podnikanie
ÁNO
Výdavky
Podľa interných zásad hospodárenia
Hospodárenie
 • Bez zápisu údajov o konečnom užívateľovi výhod do registra.
 • Bez identifikácie osôb týkajúcich sa darcov a darov v neziskovom sektore.
Fondy
ÁNO
Zdroje financovania
 • z činnosti (výnosy z aktivít vlastnej činnosti):
  • z hlavnej činnosti (z poskytovania duchovných a hmotných služieb, prípadne všeobecno-prospešných služieb)
  • z ekonomickej činnosti (z prenájmu majetku, z úrokov, z predaja dlhodobého majetku a zásob)
  • z podnikateľskej činnosti (na základe živnostenského oprávnenia predaj produktu)
 • na činnosť (finančné prostriedky získané na činnosť)
  • finančné prostriedky získané od iných subjektov  (kostolné zbierky, dary, sponzorské príspevky, príspevky, dotácie z verejných zdrojov, dedičstvo, podiely zaplatenej dane od právnických i fyzických osôb)
finančné prostriedky získané od členskej základne („desiatky“)
Rozpočet
Podľa interných zásad hospodárenia
Audit
 1. Podľa zákona o účtovníctve § 19, ods. 4,  v prípade ročného podielu prijatej dane vyššia ako 35 000 eur, a to za to účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité.
 2. Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb podľa § 67a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, novela zákon č. 280/2019 Z. z. (§ 110ao – prechodné ustanovenie – hranice auditu platia už pre účtovnú závierku za rok 2019) má povinnosť auditu účtovnej závierky a výročnej správy, ak sú:
 • príjmy z verejných prostriedkov v roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, sú viac ako 200 000 eur,
 • všetky príjmy poskytovateľa prekročia sumu 500 000 eur.
Výročná správa
 • ÁNO, ak má cirkevná organizácia povinnosť auditu podľa § 20 ods. 1 zákona o účtovníctve, t. j. v prípade ročného podielu prijatej dane vyššia ako 35 000 eur, a to za to účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité;
 • ÁNO – § 67a ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. pre neverejného poskytovateľa sociálnych služieb.
Dohľad
Žiaden

 Autorka: RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Poznámky pod čiarou:

[1] Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov; Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.

[2] § 4 ods. 1 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve