Kategórie

Finančné prostriedky získané od členskej základne sa týkajú len vybraných osôb, ktorými sú podľa typológie členenia MNO subjektové právnické osoby, ktoré sa združujú na základe osôb (záujmové združenia právnických osôb, profesijné komory, občianske združenia vrátane odborových organizácií, politické strany a politické hnutia, cirkvi).

Príjmy z členských príspevkov:

  • V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. sú predmetom dane (§ 12 ods. 2), ale daňovo oslobodené [§ 13 ods. 2 písm. b)],
  • použitie príjmov z členských príspevkov nie je obmedzované, ale musí byť v súlade s hospodárením MNO,
  • na členské príspevky sa nevystavujú faktúry (tie sa vystavujú len v súvislosti s ekonomickou činnosťou), členské sa platí na základe výzvy na úhradu členského v písomnej alebo inej podobe.