Príklad: Daňová úľava v registrovanom sociálnom podniku

Kategórie

Má s. r. o. registrovaný sociálny podnik nárok na úľavu na dani (podľa § 30d zákona o dani z príjmov), ak dostáva z úradu práce vyrovnávacie príspevky pre znevýhodnených uchádzačov? Nie je prijímateľom 2 % a 100 % zisku používa na dosiahnutie hlavného cieľa. Ak si túto úľavu mohol uplatniť a neuplatnil si ju, môže podať z tohto dôvodu dodatočné DP?

Odpoveď:

Nárok na uplatnenie úľavy na dani podľa § 30d zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) má daňovník, ktorý je právnickou osobou, ktorý je verejno-prospešným podnikom podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorý má priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku. ZDP v § 30d ods. 2 vymedzuje daňovníkov, ktorí si nemôžu uplatniť úľavu na dani pre registrované sociálne podniky a to aj napriek tomu, že ide o registrovaný sociálny podnik. Ide o registrovaný sociálny podnik, ktorý:

a) si uplatňuje úľavu na dani pre príjemcom investičnej pomoci podľa § 30a ZDP,

b) si uplatňuje úľavu na dani podľa § 30b ZDP, t. j. úľavu pre prijímateľa stimulov podľa zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

c) si uplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj,

d) je prijímateľom podielu zaplatenej dane.

V prípade, že daňovník – s. r. o. nespadá ani do jednej vyššie uvedenej kategórie v písm. a) až d) a zároveň spĺňa podmienky podľa § 30d ods. 1 ZDP na uplatnenie úľavy na dani, má možnosť uplatniť si úľavu na dani podľa § 30d ZDP a to bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je poberateľom vyrovnacích príspevkov pre znevýhodnených uchádzačov. Ustanovenie § 30d ZDP neobmedzuje podanie dodatočného daňového priznania z dôvodu dodatočného uplatnenia úľavy na dani pre registrované sociálne podniky, pričom pri podaní dodatočného daňového priznania je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.