Príklad: Dlhodobý majetok Občianskeho združenia

Kategórie

OZ založené na ochranu a podporu zdravia malého chlapca, obstaralo PC (OC viac ako 1 700 eur) a vírivku na rehabilitácie (OC viac ako 1 700 eur) zo zdrojov 2 % a príspevkov. Oba majetky boli obstarané pre daného chlapca, len on ich bude používať. Je lepšie tento majetok zaúčtovať do OZ a mesačne odpisovať (postupne rozpúšťať výnosy) alebo chlapcovi (zákonnému zástupcovi) darovať z OZ majetok? Aké sú výhody, nevýhody? Na čo si treba dať pozor, na čo nezabudnúť?

Odpoveď:

Problematika použitia podielu zaplatenej dane je upravená v § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Prijímateľ podielu zaplatenej dane môže v súlade s § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov podiel zaplatenej dane využiť len na presne zákonom o dani z príjmov určený účel, ktorý je predmetom činnosti prijímateľa, pričom týmto účelom je okrem iného aj ochrana a podpora zdravia. ZDP neuvádza konkrétne prípady, na ktoré je možné použiť podiel zaplatenej dane a neuvádza ani presné položky nákladov, ktoré zodpovedajú tomuto účelu. Základnou zásadou však je, že musí ísť o náklady súvisiace priamo s činnosťou, ktorá zodpovedá zákonom určenému účelu, ktorý je zapísaný ako predmet činnosti prijímateľa. Majetkom OZ by uvedený majetok mohol byť , ak by to priamo OZ používalo na účel stanovený v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedený majetok bol obstaraný pre potreby malého chlapca, aby bola dodržaná podmienka použitia prostriedkov na daný účel, odporúčame daný majetok darovať na základe darovacej zmluvy. Zahrnutie podielu zaplatenej dane do základu dane, či už postupne alebo jednorazovo nemá vplyv na základ dane, keďže tento príjem predstavuje u OZ príjem, ktorý nie je predmetom dane a pri vyčíslovaní základu dane predstavuje položku odpočítateľnú od základu dane.