Dodatok č. 1 k Dohode o pracovnej činnosti

Kategórie

Dodatok č. 1 k Dohode o pracovnej činnosti zo dňa 1. januára 0000 

v súlade s ust. § 228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

uzatvorený medzi zmluvnými stranami

Názov: …………………………………

Sídlo: ………………………………….

Zastúpený: RNDr. Ing. Jozef Mak, predseda

IČO: …………………………………..

(ďalej len „Zamestnávateľ“)

a

Meno a priezvisko: ……………………………….

Adresa trv. pobytu: ………………………………

Dátum narodenia: ………………………………..

Rodné číslo: ……………………………………….

IBAN: ……………………………………………….

(ďalej len „Zamestnanec“) a (ďalej len „Zmluvné strany“)

 

Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1 o zmene Dohody o pracovnej činnosti zo dňa …………………………. (ďalej len „Dohoda“) s nasledujúcim obsahom:

Článok I

Predmet dodatku

(1) Článok II bod 3 Dohody sa ruší a nahrádza sa novým nasledovným znením:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) Ostatné ustanovenia Dohody znením tohto Dodatku č. 1 nedotknuté zostávajú v plnom rozsahu v platnosti a účinnosti.

Článok II

Záverečné ustanovenia

(1) Tento Dodatok č. 1, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Dohody je účinný dňom …………………. (dátum kedy začína platiť zmena).

(2) Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.

(3) Dodatok č. 1 je vyhotovený vo dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu a to po jednom vyhotovení pre každú Zmluvnú stranu.

(4) V otázkach týmto dodatkom neupravených sa použijú subsidiárne ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

(5) Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jeho obsahom a so skutočnosťou, že Dodatok č. 1 neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa ………………………….

        ———————————-                                                       ——————————-

                   Zamestnávateľ                                                                                Zamestnanec

Príloha na stiahnutie:

Vzor – Dodatok k dohode o pracovnej činnosti.docx