Dodatok k dohode o vykonaní práce

Kategórie

Dodatok č. 1 k Dohode o vykonaní práce zo dňa 1. januára xxxx 

v súlade s ust. § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

uzatvorený medzi zmluvnými stranami

Názov: ……………………………………..

Sídlo: ……………………………………….

Zastúpený:. RNDr. Ing. Jozef Mak, predseda

IČO: ………………………………………..

(ďalej len „Zamestnávateľ“)

a

Meno a priezvisko: ……………………………………….

Adresa trv. pobytu: ……………………………………….

Dátum narodenia: …………………………………………

Rodné číslo: ……………………………………………….

IBAN: ………………………………………………………..

(ďalej len „Zamestnanec“) a (ďalej len „Zmluvné strany“)

Zmluvné  strany uzatvárajú Dodatok č. 1 o zmene Dohody o vykonaní práce zo dňa  1. januára xxxx (ďalej len „Dohoda“) s nasledujúcim obsahom:

Článok I

Predmet dodatku

(1) Článok II bod 3 Dohody sa ruší a nahrádza sa novým nasledovným znením:

„ ……………………………….. .“

(2) Ostatné ustanovenia Dohody znením tohto Dodatku č. 1 nedotknuté zostávajú v plnom rozsahu v platnosti a účinnosti.

Článok II

Záverečné ustanovenia

(1) Tento Dodatok č. 1, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Dohody je účinný dňom …………………………. (dátum, kedy začína platiť zmena).

(2) Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.

(3) Dodatok č. 1 je vyhotovený vo dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu a to po jednom vyhotovení pre každú Zmluvnú stranu.

(4)  V otázkach týmto dodatkom neupravených sa použijú subsidiárne  ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších  predpisov.

(5) Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, jeho  obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli, pričom na  znak súhlasu s jeho obsahom a so skutočnosťou, že Dodatok č. 1  neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných  podmienok, ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa ………………………

                ————————-                                                ————————–

                      Zamestnávateľ                                                                    Zamestnanec

Príloha na stiahnutie:

Vzor – Dodatok k dohode o vykonaní práce.docx