Kategórie

Dodatok č. 1 k Pracovnej zmluve zo dňa 1. januára 0000 

v súlade s ust. § 54 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

uzatvorený medzi zmluvnými stranami

Názov:                        ………………………………………

Sídlo:                         ………………………………………..

Zastúpený:                  RNDr. Ing. Jozef Mak, predseda

IČO:                            ………………………………………

(ďalej len “Zamestnávateľ”)

a

Meno a priezvisko:      …………………………………….

Adresa trv. pobytu:     ………………………………………

Dátum narodenia:       ……………………………………..

Rodné číslo:                ……………………………………..

IBAN:                         ……………………………………..

(ďalej len “Zamestnanec”) a (ďalej len „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1 o zmene Pracovnej zmluvy zo dňa 1. januára xxxx (ďalej len „Pracovná zmluva“) s nasledujúcim obsahom:

Článok I

Predmet dodatku

(1) Článok II bod 3 Pracovnej zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým nasledovným znením:

…………………….(nový text)

(2) Ostatné ustanovenia Pracovnej zmluvy znením tohto Dodatku č. 1 nedotknuté zostávajú v plnom rozsahu v platnosti a účinnosti.

Článok II

Záverečné ustanovenia

(1) Tento Dodatok č. 1, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Pracovnej zmluvy je účinný dňom ………………………(dátum kedy začína platiť zmena).

(2) Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.

(3) Dodatok č. 1 je vyhotovený vo dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu a to po jednom vyhotovení pre každú Zmluvnú stranu.

(4) V otázkach týmto dodatkom neupravených sa použijú subsidiárne ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

(5) Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jeho obsahom a so skutočnosťou, že Dodatok č. 1 neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa…………………………….

        ———————————-                                                       ——————————-

                  Zamestnávateľ                                                                                Zamestnanec

Príloha na stiahnutie:
Vzor – Dodatok k pracovnej zmluve.docx