Dohoda o pracovnej činnosti

Kategórie

Dohoda o pracovnej činnosti

uzatvorená medzi zmluvnými stranami

Názov: …………………………………..

Sídlo: ……………………………………

Zastúpený: RNDr. Ing. Jozef Mak, predseda

IČO: ………………………………….

(ďalej len „Zamestnávateľ“)

a

Meno a priezvisko: ……………………………………

Adresa trv. pobytu: ……………………………………

Dátum narodenia: ……………………………………..

Rodné číslo: …………………………………………….

IBAN: …………………………………………………….

(ďalej len „Zamestnanec“) a (ďalej len „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú v zmysle § 228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov nasledujúcu dohodu o pracovnej činnosti (ďalej len „Dohoda“).

Článok I

Predmet dohody

 

(1) Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody, ktorej predmetom je …………………………

(2) Obsah náplne práce …………………………………….(pozícia):

a) zodpovedá za kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, napr. plánuje, organizuje, riadi, zabezpečuje a kontroluje aktivity,

b) komplexne pripravuje procesy na priebežné monitorovanie aktivít a predkladá dokumentáciu v zmysle monitorovania podľa,

c) sleduje dodržiavanie podmienok zmluvy,

d) koordinuje pracovnú odbornú skupinu na sledovanie implementácie výstupov, a

e) komunikuje s poskytovateľom v oblasti vzťahov, vyplývajúcich zo zmluvy.

Článok II

Miesto výkonu

 

Miesto výkonu práce Zamestnanca je sídlo Zamestnávateľa, a to ……………………., alebo miesto trvalého/prechodného pobytu, prípadne iné miesto, na ktorom sa Zamestnanec so Zamestnávateľom dohodne.

Článok III

Rozsah výkonu práce

 

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že Zamestnanec bude vykonávať pracovnú činnosť špecifikovanú v Čl. I bod 1 v rozsahu max. 10 hodín týždenne.

(2) Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára od …………………… do …………………… v zmysle platného Zákonníka práce.

(3) Vykonanú prácu prevezme ……………………….(meno a funkcia zodpovednej osoby).

Článok IV

Odmena za prácu

 

(1) Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vykonanú pracovnú činnosť vo výške 00,00 eur/hod.

(2) Zamestnávateľ poukáže dohodnutú odmenu za vykonanú pracovnú úlohu Zamestnancovi na jeho bankový účet uvedený v záhlaví tejto Dohody najneskôr v posledný pracovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

 Článok V

Ostatné dojednania

 

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať zmluvné podmienky dohodnuté v tejto Dohode.

(2) Zamestnanec sa zaväzuje vykonať dohodnutú pracovnú úlohu osobne, zodpovedne, riadne a tak, aby boli dodržané všetky právne predpisy.

(3) Zamestnávateľ sa zaväzuje vytvárať vhodné pracovné podmienky a zaistiť bezpečný výkon práce v súlade s BOZP.

Článok VI

Zánik dohody

 

(1) Táto Dohoda zanikne riadnym vykonaním a odovzdaním pracovnej úlohy Zamestnávateľovi a vyplatením dohodnutej odmeny na účet Zamestnanca.

(2) Dohoda môže zaniknúť aj na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán.

(3) V prípade, že Zamestnanec nevykonal úlohu dohodnutú v tejto Dohode v dobe stanovenej v Čl. III bod 2, má Zamestnávateľ nárok na odstúpenie od tejto Dohody.

(4) Zamestnanec má nárok na odstúpenie od Dohody ak nemôže vykonať pracovnú úlohu z dôvodov na strane Zamestnávateľa, najmä ak mu Zamestnávateľ nevytvoril vhodné pracovné podmienky.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

 

(1) Akékoľvek zmeny tejto Dohody je možné vykonať len na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme Dodatku k dohode.

(2) Práva a povinnosti v tejto Dohode priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(3) Zmluvné strany vyhlasujú, že jednotlivým ustanoveniam Dohody rozumejú, Dohoda bola uzavretá slobodne, vážne a žiadne z jej ustanovení Zmluvné strany nepovažujú za rozporné s dobrými mravmi.

(4) Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre Zamestnávateľa a jeden rovnopis pre Zamestnanca.

(5) Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch Zmluvných strán.

V Bratislave, dňa …………………………

        ———————————-                                                       ——————————-

               Zamestnávateľ                                                                                      Zamestnanec

Príloha na stiahnutie:

Vzor – Dohoda o pracovnej činnosti.docx