Dohoda o skončení dohody o pracovnej činnosti

Kategórie

Dohoda o skončení dohody o pracovnej činnosti v zmysle § 228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami

názov: ……………………………………….

sídlo: ………………………………………..

IČO: …………………………………………

zastúpený: RNDr. Ing. Jozef Mak

(ďalej len „Zamestnávateľ“)

a

priezvisko a meno: …………………………….

adresa trv. pobuty:.                                 

dátum narodenia:                                    

(ďalej len „Zamestnanec“) a (ďalej len „Zmluvné strany“)

Článok I

Predmet dohody

Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 228a Zákonníka práce dohodu o skončení dohody o pracovnej činnosti zo dňa ………………… Pracovný pomer zamestnanca končí dňa …………………..

Článok II

Záverečné ustanovenie

(1) Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

(2) Dohoda je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

(3) Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov. V otázkach touto dohodou neupravených sa použijú subsidiárne ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

(4) Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jej obsahom a so skutočnosťou, že dohodu neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne podpisujú.

 

V Bratislave, dňa ………………………….

    ………………………….                                                                                       …………………………

   Zamestnávateľ                                                                                      Zamestnanec

Príloha na stiahnutie:

Vzor – Dohoda o skončení dohody o prac. činnosti.docx