Kategórie

Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách § 8a z výdavkov štátneho rozpočtu možno v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytovať dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám. Dotácie vo svojej vecnej pôsobnosti môže poskytovať správca kapitoly, orgán štátnej správy, ktorý je svojimi príjmami a výdavkami zapojený na rozpočet správcu kapitoly, alebo ak tak ustanovia osobitné zákony, iná rozpočtová organizácia.

Dotácie sa poskytujú len na základe osobitného zákona v rozsahu, spôsobom a za podmienok ním ustanovených alebo ustanovených podrobnejšie iným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho vykonanie. Poskytovateľ dotácie môže ustanovené podmienky podrobnejšie určiť, prípadne môže určiť ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí maximálna hospodárnosť a efektívnosť použitia dotácie. Poskytovateľ dotácie je povinný pri poskytnutí dotácie jednoznačne písomne vymedziť účel, na ktorý sa dotácia poskytuje.

Legislatívny rámec:

 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č.292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Dotačné zákony jednotlivých rezortov, ide o osobitné zákony:

  • Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
  • Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky
  • Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
  • Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  • Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
  • Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Zákon č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
  • Dotácie poskytované v zmysle osobitných zákonov v rezorte školstva a v súlade s uznesením vlády SR č. 695/2010 Z. z. k návrhu na zvýšenie transparentnosti pri poskytovaní dotácií z prostriedkov štátneho rozpočtu.
  • Dotácie v oblasti práce s deťmi a mládežou v súlade s uznesením vlády SR č. 695/2010 Z. z. k návrhu na zvýšenie transparentnosti pri poskytovaní dotácií z prostriedkov štátneho rozpočtu. Finančná podpora sa poskytuje v zmysle ustanovení Zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže pre roky 2008 – 2013 (programy ADAM) je vytvorenie podmienok pre sprehľadnenie a rozšírenie systematickej a účelovo zameranej finančnej podpory aktivít pre deti a mládež mimo procesu formálneho vzdelávania. Programy sú zamerané na finančnú podporu predovšetkým v nasledovných oblastiach:
   • občianska participácia mladých ľudí na živote spoločnosti, 
   • dobrovoľníctvo mladých ľudí,
   • informačné a poradenské činnosti pre deti a mládež, 
   • neformálne vzdelávanie detí a mládeže,
   • lepšie poznanie situácie detí a mládeže v oblastiach uvedených v oblastiach s využitím výskumu mládeže,
   • vzdelávanie dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s mládežou a mladých lídrov

Charakteristika:

predmetom dane a sú oslobodené od dane z príjmu, pretože dotujú hlavnú činnosť NÚJ, dotuje sa

 • bežná činnosť (z bežných výdavkov),
 • vo výnimočných prípadoch aj investičná činnosť – obstaranie dlhodobého majetku (z kapitálových výdavkov).

Vecné vymedzenie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov obsahuje ekonomická klasifikácia výdavkov (§ 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách),

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite:

Upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly a auditu (finančné riadenie, finančná kontrola, audit, finančná operácia)

 • Hospodárnosťou sa rozumie vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu.
 • Efektívnosťou sa rozumie najvýhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými financiami a dosiahnutými výsledkami.
 • Účinnosťou sa rozumie plnenie určených cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov vzhľadom na použité verejné financie.
 • Účelnosťou sa rozumie vzťah medzi určeným účelom použitia verejných financií a skutočným účelom ich použitia.

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov:

Verejný obstarávateľ podľa § 7

Verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 2  je aj právnická osoba, ktorá je založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter, a je

 • úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom (štátna správa, samospráva),
 • kontrolovaná verejným obstarávateľom (štátna správa, samospráva)

Verejný obstarávateľ podľa § 8

Ak verejný obstarávateľ poskytne MNO, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo vyšší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná používať postup ako verejný obstarávateľ.

Autorka: RNDr. Ing. Marcela Dobešová