Príklad: DPH a ubytovanie v ubytovni – humanitárna pomoc

Kategórie

Nadácia, ktorá je nezdaniteľnou osobou, chce pre účely humanitárnej pomoci na Ukrajine zabezpečiť ubytovanie v ubytovni pre utečencov. Táto ubytovňa, v ktorej by boli utečenci ubytovaní a ktorá je platiteľom DPH, musí vystaviť faktúru nadácii vždy bez DPH? Alebo je nejaká možnosť, že by vystavovala faktúru s DPH? Nastala totiž taká situácia, že ubytovňa nechce s nadáciou spolupracovať, lebo tvrdia, že je to pre nich nákladné, keby im vystavovali faktúry, pretože by museli riešiť koeficient DPH. Upravuje takúto skutočnosť nejaký § zákona?

Odpoveď:

Nadácia v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty („ZDPH“) koná v postavení nezdaniteľnej osoby, a to z dôvodu, že nadácia nespĺňa definíciu zdaniteľnej osoby. Podľa § 3 ods. 1 a ods. 2 ZDPH sa zdaniteľnou osobou rozumie každá osoba, ktorá vykonáva akúkoľvek samostatnú ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti, a súčasne sa ekonomickou činnosťou („podnikaním“) rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem.
Z tohto dôvodu je nadácia považovaná z pohľadu zákona o DPH za nezdaniteľnú osobu.
Následne je potrebné sa zaoberať osobitným režimom DPH pre dodanie a nájom nehnuteľnosti podľa § 38 ZDPH.
Vo všeobecnosti v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 ZDPH je prenájom nehnuteľnosti od DPH oslobodený s výnimkou ubytovacích služieb.
Ubytovacími službami sa podľa § 38 ods. 3 a ods. 4 ZDPH rozumejú služby zatriedené do skupín 55.1 až 55.3 a 55.9 (CPA) štatistickej klasifikácie.
Ubytovacie služby podliehajúce zníženej sadzbe dane z pridanej hodnoty sú služby zaradené do nasledujúcich kódov:
– 55.1 – hotelové a podobné ubytovanie, kde patrí subkategória
– 55.10.10 Služby poskytované v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre návštevníkov, s denným upratovaním (okrem ubytovania viacerých návštevníkov v rôznych obdobiach počas roka), ktorá zahŕňa poskytovanie ubytovania spravidla na niekoľko dní alebo týždňov v hotelových izbách, hotelových apartmánoch, moteloch, v liečebných alebo podobných zariadeniach s poskytovaním služieb denného upratovania a iných služieb.
– 55.2 – turistické a iné krátkodobé ubytovanie, kde patria subkategórie:
– 55.20.11 – Služby poskytované v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre návštevníkov v ubytovniach pre mládež, turistických ubytovniach a chatách, ktorá zahŕňa poskytovanie ubytovania v mládežníckych ubytovniach, horských chatách a dovolenkových chatách s menším rozsahom poskytovaných služieb,
– 55.20.12 – Služby poskytované v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre návštevníkov v obydliach používaných viacerými majiteľmi v rôznych obdobiach počas roka, ktorá zahŕňa poskytovanie ubytovania v nehnuteľnostiach na určitý časový úsek,
– 55.20.19 – Ostatné krátkodobé ubytovacie služby v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre návštevníkov bez denného upratovania, ktorá zahŕňa ubytovacie služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách (so službami, ktoré sa poskytujú menej ako denne), napr. v prázdninových domoch, hosťovských bytoch, bungalovoch a chatách pre osoby, ktoré pravidelne odchádzajú z miesta bydliska a potrebujú ubytovanie denného alebo týždenného charakteru
– 55.3 autokempingy, táboriská a miesta pre karavany, kde patria subkategórie:
– 55.30.11 – Služby táborísk, ktorá zahŕňa poskytovanie miesta pre rekreačné vozidlá alebo stany, pre osoby, ktoré opustili svoje sídla na niekoľko dní alebo týždňov, poskytnutie miest pod ochrannými prístreškami alebo miest na táborenie, miest pre rozloženie stanov a spacích vakov a vylučuje horské chaty, chatky a mládežnícke hostely.
– 55.30.12 – Služby rekreačných a dovolenkových kempov, ktorá zahŕňaposkytovanie nocľahu, kombinovaného so stravou a rekreačnými alebo školiacimi službami v kampingovom komplexe pre dospelých, mládež alebo deti s účtovaním kompletných služieb.
Ubytovacie služby pod kódom 55. 9 Ostatné ubytovacie služby obsahuje nasledovné subkategórie
– 55.90.11 Ubytovacie služby poskytované v študentských domovoch alebo školských internátoch, ktorá zahŕňa poskytovanie ubytovania v študentských domovoch a školských internátoch, ktoré sú súčasťou škôl a univerzít a vylučujeposkytovanie ubytovania v študentských domovoch a školských internátoch pre účastníkov konferencií alebo turistov počas dovolenky,
– 55.90.12 Služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách v ubytovniach pre robotníkov, ktorá zahŕňa poskytovanie ubytovania v ubytovniach pre robotníkov alebo kempoch zvyčajne na krátky čas alebo na sezónu,
– 55.90.13 Spacie (lôžkové) vozne a podobné dopravné prostriedky na prenocovanie
– 55.90.19 Ostatné ubytovacie služby i. n., ktorá zahŕňaposkytovanie ubytovania v izbách alebo ubytovacích jednotkách pre miestnych obyvateľov trvale ubytovaných v izbách alebo penziónoch a miestnych kluboch a vylučuje mládežnícke ubytovne, študentské domovy a školské internáty.
Ubytovacie služby predstavujú výnimku z oslobodenia od dane podľa § 38 ods. 3 zákona o DPH, a teda podliehajú zdaneniu, pričom sa v zmysle § 27 ods. 2 písm. a) zákona o DPH uplatní sadzba dane 10 %.
Služby patriace do skupiny 55.9 sú ubytovacími službami, len ak sú poskytnuté na obdobie kratšie ako tri mesiace. Takáto služba potom podlieha DPH, na ktorú sa uplatní znížená sadzba 10 %. Ak by boli takéto ubytovacie služby poskytnuté na dlhšie obdobie ako 3 mesiace, museli by sa fakturovať s oslobodením
Ak by bola uzatvorená zmluva medzi prenajímateľom a nadáciou na obdobie max. 3 mesiace, podliehal by tento nájom 10 % sadzbe dane a pokiaľ by sa následne zmluva predĺžila, išlo by o nájom oslobodený, čo by znamenalo u prenajímateľa úpravu odpočítanej dane pri zmene účelu použitia podľa § 54 ZDPH a rovnako počítanie koeficientu podľa § 50 ZDPH s dopadom na krátenie nároku na odpočítanie dane.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že v prípade ak ide o dlhodobý prenájom v rámci ubytovacích služieb zaradených do kódu klasifikácie 55.9 CPA (t. j. prenájom nad 3 mesiace), alebo krátkodobý prenájom následne predĺžený nad 3 mesiace, potom takýto prenájom voči nezdaniteľnej osobe, t. j. nadácií, je oslobodený od DPH.
Ustanovenie § 38 ods. 5 ZDPH umožňuje prenajímateľovi sa rozhodnúť, že nájom zdaniteľnej osobe nebude oslobodený. Ako je však uvedené, toto platí len v prípade prenájmu nehnuteľnosti zdaniteľnej osobe, nie nadácii.