Kategórie

Ak nezisková organizácia prenajíma priestory, je potrebné, aby vystavila vždy faktúru inej neziskovej organizácii za prenájom týchto priestorov alebo v prípade platby v hotovosti postačuje, ako doklad, príjmový pokladničný doklad?

Odpoveď:


Účtovná jednotka účtuje účtovný prípad vždy na základe účtovného dokladu, ktorým môže byť aj Zmluva o prenájme. Pri uskutočnenej platbe v hotovosti je účtovným dokladom príjmový pokladničný doklad. Ak by bola nezisková organizácia – prenajímateľ platiteľom DPH, je povinná vyhotoviť aj faktúru.