Imanie, fondy, výsledok hospodárenia a dlhodobé záväzky – účtová trieda 4

Kategórie

Imanie, fondy, výsledok hospodárenia a dlhodobé záväzky – účtová trieda 4 sa riadi § 47 – § 51 Postupov účtovania.

Účtuje sa tu o

 • vlastnom imaní a
 • dlhodobých záväzkoch.

Charakteristika účtov imania, fondov, výsledku hospodárenia a dlhodobých záväzkov

Vlastné imanie tvoria:

 • základné imanie, ak ho nezisková účtovná jednotka tvorí pri vzniku, alebo v priebehu činnosti;
 • povinnosť tvoriť základné imanie pri vzniku NÚJ stanovuje hmotno-právny predpis, na základe ktorého NÚJ vznikla,
 • fondy tvorené podľa osobitného predpisu iba pre vybrané NÚJ (napr. nadačný fond, fond prevádzky, údržby a opráv a pod.),
 • finančné fondy verejnej vysokej školy1,
 • nedeliteľný fond z kapitálových vkladov v občianskom združení, ktoré je registrovaným sociálnym podnikom,
 • účelové fondy tvorené zo zisku, podľa rozhodnutia NÚJ na základe interných predpisov,
 • výsledok hospodárenia minulých rokov a výsledok hospodárenia v schvaľovaní,
 • všetky účty vlastného imania, ktoré podliehajú dokladovej inventarizácie.

Dlhodobé záväzky s dobou splatnosti nad jeden rok sú:

 • dlhodobé záväzky,
 • dlhodobé rezervy,
 • dlhodobé bankové úvery.

Často používané účty

Účtová skupina, účet

Názov účtovej skupiny, názov účtu, obsah

41

Imanie a fondy – pasívne účty u vybraných účtovných jednotiek

411

Základné imanie tvorí

 • nadačné imanie nadácií a jeho zvýšenie, prípadne zníženie2,
 • vklady zakladateľov pri založení NÚJ alebo v priebehu jej činnosti,
 • prevody zdrojov z fondov NÚJ účtovaných na účtoch účtovej skupiny 41 alebo 42 pri ich použití na obstaranie dlhodobého majetku3,
 • bezodplatne nadobudnutý dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný a prebytok dlhodobého hmotného majetku  neodpisovaného,
 • bezodplatne  nadobudnutý  dlhodobý finančný majetok a bezodplatne nadobudnutý krátkodobý  finančný majetok,
 • prevod zisku alebo jeho časti, dosiahnutého za minulé účtovné obdobie z účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní  alebo z účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
 • prevod straty vzniknutej za minulé účtovné obdobia z účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní alebo z účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov najviac do výšky zostatku vykázaného na účte 411 – Základné imanie,
 • prevod zdrojov pri zrušení alebo znížení fondov,
 • kladný rozdiel medzi súčtom syntetických účtov na strane aktív a súčtom syntetických účtov na strane pasív pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo4.

412

Fondy tvorené podľa osobitných predpisov

 • Neinvestičný fond podľa § 19 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch v znení neskorších predpisov,
 • nadačný fond podľa § 13 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v znení neskorších predpisov,
 • účelové fondy cirkví a náboženských spoločností podľa § 13 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov,
 • fondy tvorené organizovaním verejnej zbierky len pre vybrané NÚJ5 podľa § 2 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach,
 • štipendijný fond a fond na podporu  štúdia študentov so zdravotným postihnutím podľa § 16a ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov,
 • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov – fond prevádzky, údržby a opráv podľa § 10 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
 • pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo, ak zdrojom krytia majetku je fond, kladný rozdiel medzi súčtom syntetických účtov na strane aktív a súčtom syntetických účtov na strane pasív6.

413

Fond reprodukcie

 • účtuje o ňom:
 • verejná vysoká škola podľa § 16a ods. 4 písm. b)  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov,
 • Slovenský pozemkový fond na základe § 34a ods. 6 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

42

Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia – pasívne účty

421

Rezervný fond

 • účelový fond podľa rozhodnutia NÚJ,
 • povinnosť tvoriť RF má verejná vysoká škola podľa § 16a ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov,
 • povinnosť tvoriť RF má Slovenský pozemkový fond podľa § § 34a ods. 7 zákona SNR č. 330/1991 Zb.

423

 

 

427

Fondy tvorené  zo zisku

 • účelové fondy sú tvorené zo zisku podľa rozhodnutia NÚJ.

Ostatné fondy

 • účelové fondy sú tvorené zo zisku podľa rozhodnutia NÚJ,
 • účtujú sa so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní alebo 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
 • používajú sa na
 • obstaranie dlhodobého majetku alebo jeho technického zhodnotenia, o ktoré sa zvýši cena dlhodobého majetku,
 • obstaranie krátkodobého majetku,
 • úhradu prevádzkových nákladov alebo prevádzkových výdavkov.

428

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

 • nevysporiadaný výsledok hospodárenia z predchádzajúceho účtovného obdobia so súvzťažným účtom 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní,
 • opravy významných chýb minulých účtovných období,
 • rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad, ktoré vyplývajú zo zákona o účtovníctve (§ 7 ods. 3),
 • pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na sústavu podvojného účtovníctva sa na ťarchu tohto účtu uvedie záporný rozdiel medzi súčtom syntetických účtov na strane aktív a súčtom syntetických účtov na strane pasív7.

43

Výsledok hospodárenia

431

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

 • rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty,
 • pri uzavieraní účtovných kníh sa nevykazuje na tomto účte zostatok.

45

Rezervy

451

Rezervy zákonné

 • účtuje sa tvorba, použitie a zrušenie  dlhodobých rezerv, ktorých tvorba vyplýva z osobitného predpisu8 a je podľa tohto predpisu aj daňovým výdavkom,
 • uplatňuje sa v tých NÚJ, ktoré sú vlastníkmi lesov a vykonávajú pestovnú činnosť podľa osobitného predpisu9,
 • tvoria NÚJ, ktoré vo svojej činnosti majú prevádzkovanie skládok s odpadmi (uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok)10,
 • ak sa tieto zákonné rezervy týkajú viacerých nákladových druhov, účtujú sa na ťarchu účtu 549 – Iné ostatné náklady. Ak vieme presne o aký druh nákladu ide, účtujeme na konkrétnom nákladovom účte.

459

Ostatné rezervy

 • účtuje sa tvorba, použitie a zrušenie ostatných dlhodobých rezerv podľa rozhodnutia NÚJ.

46

Dlhodobé bankové úvery

461

Dlhodobé bankové úvery

 • účtujú sa bankové úvery, ktorých dohodnutá doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok.

47

Dlhodobé  záväzky

472

Záväzky zo sociálneho fondu

 • tvorba a použitie sociálneho fondu11 sa účtujú, ak NUJ zamestnáva pracovníkov na trvalý pracovný pomer,
 • SF sa tvorí ako úhrn:
 • povinného prídelu vo výške 0,6 % až 1 % zo základu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac,
 • ďalšieho prídelu podľa kolektívnej zmluvy alebo interného predpisu, najviac do výšky 0,5 % zo základu hrubých miezd alebo platov,
 • dary, dotácie a príspevky poskytnuté zamestnávateľovi do SF,
 • prídel z použiteľného zisku,
 • použitie SF:
 • stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,
 • dopravu do zamestnania a späť,
 • účasť na kultúrnych a športových podujatiach,
 • rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,
 • zdravotnú starostlivosť,
 • sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,
 • DDS nad rámec povinnej platby.

474

Záväzky z nájmu

 • z nájmu majetku vrátane finančného prenájmu (tzv. leasingu).

479

Ostatné dlhodobé záväzky

 • v prípade dlhodobých pôžičiek a návratných finančných výpomocí od fyzických alebo právnických osôb, nebankových subjektov,
 • doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok.

Autorka:
RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Príklad z praxe uvidíte po prihlásení sa na portál.

Poznámky pod čiarou: 

[1] § 16a ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

[2]
§ 3 zákona č. 34/2001 Z. z. o nadáciách v znení neskorších predpisov.

[3]
§ 16a ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

[4]
§ 2 ods. 2 opatrenia MF SR č. 17 599/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania  v znení opatrenia zo 14. augusta 2008 č. MF/18900/2008-74.

[5]
§ 3 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[6]
§ 2 ods. 2 opatrenia MF SR č. 17 599/2003-92.

[7]
§ 2 ods. 2 opatrenia MF SR č. 17 599/2003-92.

[8]
§ 20 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

[9]
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

[10]
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

[11]
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.