Legislatívny rámec neziskových účtovných jednotiek

Kategórie

Legislatívny rámec neziskových účtovných jednotiek tvorí množstvo hmotnoprávnych predpisov týkajúcich sa vzniku, právneho postavenia, zániku, hospodárenia, účtovníctva, zdaňovania, viaczdrojového financovania a ľudských zdrojov. Tieto legislatívne predpisy ovplyvňujú účtovníctvo, účtovnú závierku a ďalšie povinnosti neziskových účtovných jednotiek. V tejto časti sa odvolávame na základné právne normy a opatrenia, ktoré nevyhnutne pri riadení neziskovej účtovnej jednotky potrebujeme, prípadne najčastejšie sa s nimi stretávame pri ich dodržiavaní.

1. Zákonné normy

Právna forma neziskových organizácií je rôznorodá. Existuje veľký počet právnych predpisov, ktoré sa týkajú neziskových účtovných jednotiek. Nie sú vzájomne prepojené a sú pojmovo rôznorodé. Štatistický register organizácií na Slovensku v súčasnosti k 31. 3. 2020 registruje 79 085 neziskových účtovných jednotiek (neziskových organizácií).

Zákonné normy, ktoré upravujú vznik, právne postavenie, hospodárenie, ako aj zánik neziskových účtovných jednotiek tvoria jednotlivé zákony.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame právne formy neziskových účtovných jednotiek a ich numerické kódy, ktoré uvádza štatistický register organizácií.

Právna forma 

Numerický kód právnej formy

Nadácia

117

Neinvestičný fond

118

Nezisková organizácia

119

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

120

Spoločenstvá vlastníkov bytov,…

271

Verejnoprávna inštitúcia

382

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)

701

Politická strana, politické hnutie

711

Cirkevná organizácia

721

Stavovská organizácia – profesijná komora

741

Komora (s výnimkou profesijných komôr)

745

Záujmové združenie právnických osôb

751

Medzinárodné organizácie a združenia

921

2. Ďalšie zákony a opatrenia

2.1 Účtovníctvo

Základnú právnu normu pre vedenie účtovníctva tvorí zákon o účtovníctve a k nemu opatrenia vydávané Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ktoré podrobnejšie upravujú postupy účtovania a podrobnosti o účtovných sústavách, prechod medzi sústavami účtovníctva a o účtovných závierkach, ich usporiadaní a zverejnení.

Ide o nasledovný zákon:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Opatrenia pre podvojné účtovníctvo:

 • opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov
 • opatrenie Ministerstva financií SR z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania v znení opatrenia MF SR z 2. decembra 2015 č. MF/20166/2015-74

Opatrenia pre jednoduché účtovníctvo:

 • opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

Prechod medzi sústavami účtovníctva:

 • opatrenie MF SR z 9. septembra 2003 č. 17 599/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania  v znení opatrenia zo 14. augusta 2008 č. MF/18900/2008-74

3. Dane a poplatky

Činnosť neziskových účtovných jednotiek v priebehu účtovného obdobia podlieha daňovým zákonom, prípadne iné právne normy sa na daňové zákony odvolávajú. Týka sa to priamych i nepriamych daní, hoci účtovná závierka je spojená s daňovým priznaním dane právnických osôb.

Priame dane:

 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a v znení neskorších zmien a predpisov
 • zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a predpisov
 • zákon č. č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nepriame dane:

 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon upravujúci správu daní, práva a povinnosti daňových subjektov a iných osôb, ktoré im vzniknú v súvislosti so správou daní:

 • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4. Verejné financie

Neziskové účtovné jednotky na svoju činnosť získavajú finančné prostriedky z verejných zdrojov – zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospráv, zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie. Povinnosti neziskových účtovných jednotiek vyplývajúce z finančného riadenia verejných zdrojov riešia nasledovné zákony:

 • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
  verejnej správy
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

O verejné financie sa môžu neziskové účtovné jednotky uchádzať v zmysle zákonov o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády a jednotlivých ministerstiev Slovenskej republiky.

5. Ostatné zákony súvisiace s viaczdrojovým financovaním

Vybrané neziskové účtovné jednotky môžu získavať finančné prostriedky na svoju činnosť prostredníctvom verejnej zbierky, darov fyzických a právnických osôb, dedičstva, ktorú riešia nasledovné zákony:

 • zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov súvisiaci s organizovaním verejnej zbierky
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, § 628 až § 630 (dary), §  460 až § 487 (dedičstvo)

Zákon o športe, ktorý rieši sponzorský dar, ale len pre športovú spoločnosť.

Ide o zákon:

 • zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Od 1. 1. 2018 bola do slovenského právneho poriadku zavedená charitatívna reklama zákonom:

 • zákon č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príjmy z podielu zaplatenej dane rieši § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

6. Ľudské zdroje

Najdôležitejším faktorom v neziskových účtovných jednotkách sú ľudské zdroje. Prečo? Neziskové účtovné jednotky pôsobia v občianskej spoločnosti ako súhrn dobrovoľných občianskych a spoločenských organizácií a inštitúcií spoločnosti. Súčasťou funkčnej občianskej spoločnosti je účasť občanov na spravovaní vecí verejných, a to práve cez nepolitické štruktúry.

Ľudské zdroje v neziskových účtovných jednotkách tvoria zamestnanci, dobrovoľníci a spolupracovníci ako externí dodávatelia služieb.

GDPR

Od 25. 5. 2018 nadobudol účinnosť zákon na ochranu dát osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation), ktorý sa týka všetkých subjektov a spoločnosti, ktoré pracujú s osobnými údajmi. V neziskových organizáciách sa to týka nielen zamestnancov, dobrovoľníkov a spolupracovníkov, ale aj cieľovej skupiny všeobecne prospešných služieb.

V neziskovej účtovnej jednotke je potrebné zaviesť súbor ucelených pravidiel na ochranu dát osobných údajov, ktorý rieši

 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Právne normy týkajúce sa zmluvných vzťahov:

Zamestnanci (podľa Zákonníka práce – pracovná zmluva, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce)

 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Dobrovoľníci 

 • zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Externé služby [mandátna zmluva, príkazná zmluva, zmluva o dielo, autorská zmluva (autorský zákon)]

 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

Daňové zákony a sociálne zákony týkajúce sa ľudských zdrojov:

 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien a predpisov
 • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradáca o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších zmien a predpisov
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších zmien a predpisov
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

7. Legislatíva súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení

Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia sú neziskové účtovné jednotky a majú špecifickú právnu formu, ktorú nerieši samostatný zákon.

 • zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
  • nariadenie vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
  • nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov rieši nadčasy,
 • zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov doplna Školský zákon v oblasti odborného školstva a hovorí aj o vzťahoch s firmami a finančnom zabezpečení žiaka v procese odbornej prípravy,
 • podľa kolektívnej zmluvy, vnútorného predpisu, v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené Zákonníkom práce.

8. Právne normy týkajúce sa transparentnosti neziskových organizácií

8.1 Konečný užívateľ výhod v neziskových účtovných jednotkách

Zákon č. 52/2018 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov novelizoval aj hmotno-právne predpisy, ktoré upravujú hospodárenie neziskových účtovných jednotiek.

V zmysle noviel jednotlivých hmotno-právnych predpisov, ktoré upravujú hospodárenie neziskových účtovných jednotiek sú

 • nadácia (§ 11 ods. 2 zákona č. 34/2002 Z. z.),
 • neinvestičný fond (§ 10 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z.) a
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (§ 11 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z. z.)

povinné zaslať okresnému úradu na zápis identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod, a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Konečným užívateľom výhod podľa § 6a ods. 1 písm. c) zákona č. 297/2008 Z. z. je pri týchto organizáciách fyzická osoba, ktorá:

 1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 2. právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

Tie neziskové organizácie, ktoré vznikli do 31. októbra 2018, sú povinné podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do 31. decembra 2019.

Zápis konečného užívateľa výhod nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu.

8.2 Identifikácia osôb v neziskovom sektore

Identifikácia osôb v súlade so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu sa týka aj neziskových organizácií.

Zákon č. 297/2008 Z. z. v § 25 ods. 1 ustanovuje neziskovým organizáciám – nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby – povinnosť vykonať

 • identifikáciu darcu a
 • identifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej združenie majetku poskytlo finančné prostriedky,
 • ak hodnota
  daru 
  alebo výška poskytnutých prostriedkov dosiahne najmenej 1 000 eur.

Identifikáciu je potrebné vykonať bez ohľadu na to, či bol prevod finančných prostriedkov uskutočnený v hotovosti alebo prostredníctvom bankového účtu. Informácie o identifikácii má nezisková organizácia uchovávať buď v listinnej podobe alebo elektronicky. Údaje následne nie je nezisková organizácia povinná nikam predkladať.

Finančná spravodajská jednotka je oprávnená vykonať kontrolu podľa § 29 v združení majetku, ktorým je nadácia, neinvestičný fond a nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby  na účel identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod, identifikácie osôb podľa § 25 ods. 1 alebo na účel preverenia nakladania s majetkom.

8.3 Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií

Zákonom č. 346/2018 Z. z. sa upravuje zriadenie registra mimovládnych neziskových organizácií, zoznam údajov, ktoré sa doň zapisujú, zverejňovanie zapisovaných údajov a ich poskytovanie. Tento register sa člení na verejnú a neverejnú časť. V neverejnej časti budú informácie o osobných údajoch zakladateľov, štatutárov (rodné číslo, adresa trvalého pobytu) a výška vkladov zakladateľov.

Register by mal byť funkčný do dvoch rokov od 1. 1. 2019. Dovtedy sa zápisy v jednotlivých registroch neziskových organizácií považujú za zápisy do registra mimovládnych organizácií.

Subjekt verejnej správy nesmie poskytnúť verejné prostriedky, ak nemá nezisková organizácia zapísané v registri tieto údaje:

 • názov a sídlo organizácie,
 • IČO,  
 • právna forma organizácie,
 • identifikačné údaje o štatutárnom orgáne – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu.

V tomto prípade by nezisková organizácia tiež nesmela nadobudnúť majetok štátu, VUC, obce a verejnoprávnej inštitúcie.

Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov sú povinné ministerstvu vnútra písomne zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu – pravosť podpisov na dokumentoch musí byť úradne osvedčená.

Ak občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov zriadilo organizačné jednotky je povinné ministerstvu vnútra zaslať do 31. decembra 2019 aktuálne údaje o týchto organizačných jednotkách. Tieto povinnosti ustanovuje § 20a zákona č. 83/1990 Z. z.

Autorka: RNDr. Ing. Marcela Dobešová