Nadácia – špecifiká

Kategórie

Účel
Účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu
Zákony
Zákon č. 35/2002 o nadáciách v znení neskorších predpisov
Registrácia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo podľa postupov účtovania podľa opatrenia MF SR č. MF/ 24342/2007-74 v znení neskorších predpisov,
 • nadácia vedie vo svojom účtovníctve oddelene prostriedky nadačného fondu
Majetok
 • Majetok nadácie tvorí nadačné imanie, nadačný fond a ostatný majetok nadácie.
 • Nadačné imanie minimálna výška 6 638 eur, do tohto limitu môže byť vytváraný iba peňažnými prostriedkami a nehnuteľnosťami, hodnotu prevyšujúcu 6 638 eur môžu tvoriť aj hnuteľné veci, cenné papiere, ako aj iné majetkové práva a hodnoty oceniteľné peniazmi.
 • Hodnota majetkového vkladu každého zakladateľa je najmenej 663 eur.
 • Nadačný fond tvoria peňažné prostriedky, ktoré nie sú súčasťou nadačného imania alebo ostatného majetku nadácie.
 • Ostatný majetok nadácie, ktorý nie je súčasťou nadačného imania alebo nadačného fondu, tvoria peňažné prostriedky, cenné papiere, ako aj iné majetkové práva a iné majetkové hodnoty oceniteľné peniazmi.
 • Majetok nadácie sa nesmie použiť na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí, ani na prospech kandidáta na volenú funkciu.
 • V súlade s § 50 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môže nadácia použiť 25 % z prijatého podielu zaplatenej dane ako vklad do nadačného imania.
Podnikanie
 • NIE
 • Nadácia nemôže podnikať s výnimkou prevádzkovania charitatívnej lotérie, prenechania nehnuteľností do nájmu, organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií, ak touto činnosťou účinnejšie využije svoj majetok a táto činnosť bude v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie.
Nadácia nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve
Výdavky
 • Majetok nadácie sa môže použiť len v súlade s verejnoprospešným účelom a podmienkami určenými v nadačnej listine,
  • na úhradu výdavkov (nákladov) na správu nadácie.
  • ochranu a zhodnotenie majetku nadácie,
  • propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu nadačného fondu,
  • prevádzku nadácie,
  • odmenu za výkon funkcie správcu,
  • náhrady cestovných výdavkov
  • mzdové náklady,
  • na prevádzku charitatívnej lotérie,
  • iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie,
 • výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie určí správna rada každoročne v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti nadácie.
Hospodárenie
 • Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do registra
 • Identifikácia osôb v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. v § 25 ods. 1 ukladá povinnosť vykonať identifikáciu darcu a identifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej združenie majetku poskytlo finančné prostriedky, ak hodnota daru alebo výška poskytnutých prostriedkov dosiahne najmenej 1 000 eur.
Fondy
 • Nadácia môže na podporu verejnoprospešného účelu vytvoriť nadačný fond rozhodnutím správnej rady alebo na základe písomnej zmluvy s fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
 • Nadačný fond nemá právnu subjektivitu
Zdroje financovania
 • Ak hodnota daru alebo výška príspevku presiahne 332 eur, je nadácia povinná oznámiť darcovi presnú špecifikáciu jeho použitia do 60 dní odo dňa použitia tohto daru alebo príspevku, ak darca neustanoví inak.
 • Ak darca poskytol nadácii dar alebo príspevok na konkrétny verejnoprospešný účel, nadácia je oprávnená použiť ho na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tohto darcu.
Rozpočet
 • Povinný,
 • správna rada každoročne schvaľuje rozpočet nadácie, ktorý jej predkladá správca nadácie,
Audit
 • Účtovná závierka a výročná musí byť overená audítorom, ak:
  • príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 eur
  • všetky príjmy neziskovej organizácie prekročia 500 000 eur; tým nie je dotknutá povinnosť overenia účtovnej závierky z titulu prijatia podielu zaplatenej dane vyššej ako 35 000 eur.
 • Podľa zákona o účtovníctve § 19, ods. 4,  v prípade ročného podielu prijatej dane vyššia ako 35 000 eur.
Výročná správa
 • Je povinná
 • Výročná správa nadácie obsahuje
  • prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu nadácie,
  • ročnú účtovnú závierku, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke,
 • prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu,
  • prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu presahuje 332 €,
  • prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia založená a informáciu, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili,
  •  celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností nadácie, a osobitne výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie, vrátane rozhodnutia správnej rady podľa § 28 ods. 1 a v členení podľa § 28 ods. 2 a 3,
  • zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v hodnotenom období,
  • odmenu za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol nadačnou listinou ustanovený,
  •  prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov,
  • ďalšie údaje, ktoré určí správna rada.
 • Ak sa po zverejnení výročnej správy zistia skutočnosti, ktoré sú dôvodom na jej opravu, je nadácia povinná túto opravu bezodkladne vykonať.
Dohľad
 • Ministerstvo dohliada, či nadácia plní verejnoprospešný účel, na ktorý bola založená. Na tento účel ministerstvo vyhodnocuje obsah výročnej správy.
 • Ak ministerstvo zistí nedostatky vyzve nadáciu, aby v určenej lehote odstránila zistené nedostatky a súčasne informovala ministerstvo o prijatých opatreniach.
 • Ak nadácia nevykonala nápravu podľa § 36 ods.3, ministerstvo podá návrh podľa § 15 ods. 1.

Autorka: RNDr. Ing. Marcela Dobešová