O projekte

4 NÁSTROJE EFEKTÍVNEJ NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

V súčasnosti trápia neziskový sektor viaceré problémy, ktoré súvisia so súčasnou platnou legislatívou, financovaním a inštitucionálnym rozvojom. Manažment, financovanie, projektové účtovníctvo a ekonomika organizácií nezriadených za účelom podnikania je oveľa komplikovanejšia ako v podnikateľskom prostredí, keďže sú tieto organizácie nútené zabezpečiť viaczdrojové financovanie na pokrytie nákladov súvisiacich s ich hlavnou činnosťou a pritom ich jasne a pomerne zložito vyúčtovať jednotlivým donorom.

Riadiaci a výkonní pracovníci, účtovníci, či ekonómovia pracujúci v mimovládnych organizáciách nemajú primeranú prípravu a nemajú dostatočné skúsenosti s ekonomikou a účtovníctvom neziskových organizácií. Často majú problémy s vykazovaním finančných ukazovateľov výsledkov činnosti organizácie. Manažéri organizácií nemajú relevantné podklady z účtovníctva na nastavenie ďalšieho financovania aktivít organizácie, nevyhnutné pre trvalú udržateľnosť.

Neziskový sektor je vnímaný zo strany štátu a podnikateľských subjektov, vrátane bánk a finančných inštitúcií, ako netransparentný a nedôveryhodný. Na Slovensku neexistujú vzdelávacie inštitúcie (stredné ani vysoké školy), ktoré by ponúkali študijné odbory zamerané na účtovníctvo, ekonomiku a manažment neziskových organizácií.

Ďalšou oblasťou, ktorá súvisí s prejavom solidarity medzi občanmi, prispieva k blahobytu našej spoločnosti a vyvažuje sociálne vylúčenie, chudobu, netoleranciu, rasizmus, xenofóbiu a nespravodlivosť je dobrovoľníctvo. Podľa správy Univerzity John Hopkins dobrovoľníctvo môže prispieť až 5% do hrubého domáceho produktu (HDP). Napriek uvedeným snahám, aktivitám, úspechom a sociálnemu významu dobrovoľníctva je dobrovoľnícka práca stále spoločnosťou a jej inštitúciami nedocenená.

Nemáme k dispozícii dostatok konkrétnych nástrojov na vykazovanie hodnoty dobrovoľníckej práce

Pre rozvoj spoločnosti a ekonomiky je nevyhnutné vytvoriť systémové nástroje na uznávanie a validáciu dobrovoľníckej práce vo všetkých sektorov.

Neziskový sektor má pritom veľký potenciál pre tvorbu pracovných miest. Treba však vytvoriť podmienky na jeho inštitucionálnu stabilitu, aby tento systém mohol absorbovať kvalifikované pracovné sily, ktoré nenájdu uplatnenie v iných sektoroch.

Je dôležité tieto problémy pomenovať a spoločne hľadať riešenia, ktoré by prispeli k zlepšeniu prostredia občianskej spoločnosti a viedli hlavne k efektívnej spolupráci verejnej správy s mimovládnymi neziskovými organizáciami.

A to je dôvod prečo vznikol projekt–
– Ekonomické nástroje efektívneho riadenia neziskových organizácií

Chceme vytvoriť súbor 4 ekonomických nástrojov pre efektívne riadenie neziskových organizácií.

Tento súbor nástrojov bude obsahovať konkrétny popis procesov a vzory riešení pre neziskové organizácie. Ekonomické nástroje vytvoria experti z jednotlivých oblastí neziskového sektora pod vedením lídrov projektu. Súbor ekonomických nástrojov bude rozdelený do nasledujúcich štyroch oblastí:

 

  1. Strategické plánovanie – dlhodobé a krátkodobé plány
  2. Finančný manažment (cyklus finančného riadenia, finančné ciele)
  3. Projektové účtovníctvo
  4. Rozpočtovníctvo a kalkulácie

Ako to chceme urobiť?

  1. vytvoríme nové platformy,
  2. vytvoríme informačný portál, ktorý nám umožní zjednotiť informácie neziskového sektora na jedno miesto,
  3. vyhodnotíme aktuálnu situáciu vo všetkých oblastiach neziskového sektora formou komparatívnej analýzy existujúcich hmotno-právnych predpisov týkajúcich sa zdrojov financovania neziskových organizácií,
  4. navrhneme chýbajúce opatrenia týkajúce sa právnych predpisov vo vzťahu k povinnostiam neziskových organizácií,
  5. experti z jednotlivých oblastí vyškolia organizácie neziskového sektora, aby mohli vykročiť na cestu k efektivite a dlhodobej udržateľnosti.