Opatrenie MF SR č. MF/24342/2007-74

Kategórie

zo 14. novembra 2007  č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74, opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74, opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74, opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74,opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74, opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74, opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74, opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015- 74, opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/13135/2018-74, opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/16715/2018-74 a opatrenia z 9. decembra 2020 č. MF/014816/2020-74

Opatrenie č. MF/014816/2020-74 nadobúda účinnosť 31. decembra 2020 okrem  čl. I bodov 1 až 5 a 8 až 23, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

Opatrenie v úplnom znení vám ponúkame ako 

Prílohu na stiahnutiePostupy účtovania 2020 – podvojné účtovníctvo.docx