Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti – prijímateľ

Kategórie

Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti

V súlade s § 5 ods. 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dobrovoľníctve“) ako Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti názov organizácie a sídlo, IČO: 33333333 (ďalej len „Prijímateľ“)

p o t v r d z u j e m e

že dobrovoľník Jozef Mak, narodený 1. 2. 1999, s adresou trvalého pobytu Sasinková 88, 811 01 Bratislava 1, vykonal dobrovoľnícku činnosť pre Prijímateľa podľa zmluvy č. 2019/001 nasledovne:

Obsah:

a) kosenie trávnika na športovom ihrisku Prijímateľa

b) polievanie trávnika na športovom ihrisku Prijímateľa

Rozsah:

1x do týždňa (spolu 35x)

Trvanie:

od 1. marca 2019 do 30. októbra 2019.

Hodnotenie:

Vyššie menovaný dobrovoľník vykonával dohodnutú prácu na veľmi vysokej úrovni. Prijímateľ ani raz nemusel pristúpiť k napomenutiu dobrovoľníka, ani k upozorneniu na nedodržiavanie BOZP. Vyššie menovaného dobrovoľníka využijeme opäť v budúcnosti, ak s tým bude súhlasiť.

Dňa:

………………………………………………………….

štatutárny zástupca Prijímateľa

Príloha na stiahnutie:

Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti – prijímateľ.docx