Právne normy upravujúce vznik neziskových účtovných jednotiek

Kategórie

Zákonné normy, ktoré upravujú vznik, právne postavenie, hospodárenie, ako aj zánik neziskových účtovných jednotiek: 

1. Občiansky zákonník

 • záujmové združenia právnických osôb – na ochranu svojich záujmov alebo na dosiahnutie iného účelu – § 20f až § 20j zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

2. Všeobecné zákony

 • občianske združenia, spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby – zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 
 • odborové organizácie – zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
 • nadácie – zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v znení neskorších predpisov
 • politické strany a politické hnutia – zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákonov č. 445/2008 Z. z. a č. 568/2008 Z. z.
 • cirkvi a náboženské spoločnosti – zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločnosti
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby – zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov 
 • neinvestičné fondy – zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a doplnení zákona č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z.

  • spoločenstvá vlastníkov bytov – zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • verejné vysoké školy – § 5 a ďalšie zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • cirkevné školy a cirkevné školské zariadenia, súkromné školy a súkromné školské zariadenia – zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 • organizácie s medzinárodným prvkom – zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v ČSSR v znení zákona č. 157/1989 Zb., 
 • organizácie kolektívnej správy – zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) – § 78 až § 85 
 • krajské organizácie cestovného ruchu a oblastné organizácie cestovného ruchu – zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu
 • európske zoskupenia územnej spolupráce – zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

3. Osobitné zákony, na základe ktorých poslaním je napĺňať všeobecno-prospešné ciele

 • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva – zákon č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov 
 • Rozhlas a televízia Slovenska – zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Matica slovenská a jej organizačné jednotky, ktoré majú právnu subjektivitu – zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 183/2000 Z. z. a zákona č. 474/2005 Z. z. 
 • Slovenský Červený kríž – zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • Ústav pamäti národa – zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov – § 7 až § 16 
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – § 17 až § 32
 • Úrad pre dohľad nad výkonom auditu – zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 46 – § 69) 
 • Tlačová agentúra Slovenskej republiky – zákon č. 385/2008 Z. z. z 23. septembra 2008 o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov
 • Slovenská národná akreditačná služba – zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

4. Záujmové združenia – profesijné komory

 • Notárska komora Slovenskej republiky – zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti  – § 29 až § 35 Notárska komora SR
 • Slovenská komora audítorov – zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov – § 34, § 45 Komora audítorov 
 • Slovenská komora architektov – zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch – § 24 až § 30 Slovenská komora architektov
 • Slovenská komora daňových poradcov – zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov 
 • Komora reštaurátorov – zákon č. 200/1994 Z. z. Komora reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov 
 • Slovenská lesnícka komora – zákon č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
 • Komora geodetov a kartografov – zákon č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení zákona č. 512/2007 Z. z. 
 • Slovenská komora exekútorov – zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov – § 212 až § 218 Slovenská komora exekútorov
 • Slovenská banská komora – zákon č. 59/1998 Z. z. o Slovenskej banskej komore
 • Komora kominárov Slovenska – zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov
 • Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl – zákon č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách
 • Slovenská poľovnícka komora – zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 41 – Slovenská poľovnícka komora
 • Slovenská advokátska komora – zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov § 66 až § 75  Slovenská advokátska komora
 • Slovenská komora patentových zástupco– zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. – § 48 až § 56 Slovenská komora patentových zástupcov
 • Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky – zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 99/2008 Z. z.  – § 11 až §  22 Komora veterinárnych lekárov SR, 
 • zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje v nasledovné komory:

  • § 43 Slovenská lekárska komora
  • § 44 Slovenská komora zubných lekárov
  •  § 45 Slovenská lekárnická komora
  • § 46 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
  • § 47b Slovenská komora laborantov, asistentov a technikov 
  • § 47c Slovenská komora zubných technikov
  • § 47d Slovenská komora ortopedických technikov 
  • § 47e Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov
  • § 47f Slovenská komora psychológov

5. Záujmové združenia  – neprofesijné komory

 • Slovenská obchodná a priemyselná komora – zákon č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov, ktorým bola zriadená Slovenská obchodná a priemyselná komora
 • Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora – zákon č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov
 • Slovenská živnostenská komora – zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z. z. a zákona č. 284/2002 Z. z. 

6. Ostatné záujmové združenia

 • Slovenský rybársky zväz – zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, 
 • poľovnícke združenia – zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov – § 32 – poľovnícka organizácia, § 41 – Slovenská poľovnícka komora, zrušený zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení zákona č. 99/1993 Zb. – poľovnícka organizácia

7. Neštátne účelové fondy

 • Slovenský pozemkový fond – zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov – § 34 až § 36 – Slovenský pozemkový fond
 • Umelecké fondy Literárny fond, Hudobný fond, Fond výtvarných umení – zákon č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení zákona č. 283/1997 Z. z. a zákona č. 516/2008 Z. z.
 • Fond na podporu vzdelávania – zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania, týmto zákonom sa zrušili:  

  • Študentský pôžičkový fond – zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde
  • Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov – zákon č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov v znení neskorších predpisov
 • Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy – zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov – § 14 až § 23 Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy
 • Recyklačný fond – zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – § 55 až § 66 – Recyklačný fond 
 • Audiovizuálny fond – zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Protidrogový fond – zákon č. 381/1996 Z. z. o Protidrogovom fonde v znení zákona č. 168/2008 Z. z. zrušený zákonom č. 121/2011 Z. z. o zrušení Protidrogového fondu

Autorka: RNDr. Ing. Marcela Dobešová