Prečo je dôležité strategické a projektové riadenie aj pre neziskový sektor?

Kategórie

Pravdepodobne nikto z nás nepochybuje o tom, že uvedené dva „manažmenty“– teda strategický a aj projektový – sa tak ako množstvo iných vecí, dostali do neziskového sveta práve zo sveta biznisu, teda z komerčnej sféry.   

Na rozdiel od iných manažérskych oblastí je strategický manažment v neziskovom sektore ešte stále miernou neznámou. Väčšina organizácií aktívne a na pravidelnej báze pracuje s prvkami projektového, personálneho či finančného riadenia, no v otázke stratégie tomu tak (žiaľ) nie je…

Význam a prínos projektového riadenia je asi každému dostatočne jasný už zo samotnej podstaty pojmu projekt, ktorý vnímame ako jedinečnú, unikátnu činnosť s cieľom priniesť nový produkt alebo službu, prípadne tie existujúce vylepšiť či zdokonaliť. A to všetko v obmedzenom čase, s obmedzeným rozpočtom a s obmedzenými ľudskými a materiálnymi zdrojmi. Projektom teda nie je periodicky sa opakujúca pravidelná činnosť, ale jedinečný a plánovaný postup vyriešenia konkrétneho problému, prinesenia niečoho nového a výnimočného pre konkrétnu cieľovú skupinu. Projekt je skrátka zameraný na dosiahnutie konkrétnych cieľov (napr. výstavba nového rodinného domu, rekonštrukcia záhradnej chaty, organizovanie celoštátnej konferencie).

Stratégiu si môžeme veľmi jednoducho zadefinovať ako spôsob, akým dosiahneme všetky stanovené ciele a formulované poslanie (misiu) organizácie. Ide teda o cestu akou sa vyberieme, aby sme naplnili naše ambície a očakávania cieľovej skupiny (občanov, klientov, užívateľov služby, prijímateľov pomoci a pod.). Zrejme vnímame rozdiel v tom, že stratégia sa zaoberá organizáciou resp. inštitúciou ako komplexným celkom, teda popisuje postup a spôsob ako naplniť všetky stanovené ciele – a to predovšetkým v hlavnej pôsobnosti organizácie, teda v poskytovaní služby alebo produktu, no tiež v parciálnych oblastiach organizácie, akými sú zamestnanci, financie, komunikácia, marketing a pod. Rozlišujeme tak celofiremnú stratégiu a čiastkové stratégie: personálnu, finančnú, komunikačnú, marketingovú a pod.

Strategický manažment je potom uvedomelé a plánované riadenie organizácie a jej aktivít na základe vopred pripravenej stratégie. Veľkým benefitom strategického plánovania je fakt, že sa pri jeho príprave musíme nutne zaoberať kľúčovými kategóriami organizácie, akými sú misia (poslanie) organizácie, jej vízia, hodnoty a tzv. firemná kultúra. Tieto sú kritické pre dosiahnutie celkového úspechu a cieľov akéhokoľvek subjektu.

Strategický a projektový manažment majú veľký význam pri plnení cieľov a zámerov organizácie, a to efektívnym spôsobom prostredníctvom dosahovania merateľných a preukázateľných výsledkov (resp. výstupov) s pozitívnym dosahom na koncového užívateľa. Pretože ešte stále platí, že „najesť“ sa dá len z výsledku práce…  

Autor: Ing. Branislav Jovankovič