Prehľad študijných odborov pre neziskový sektor

Kategórie

Ďalším z výstupov projektu EKONOMICKÉ NÁSTROJE EFEKTÍVNEHO RIADENIA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ, ktorý vám ponúkame je – Prehľad študijných odborov, ktoré sú dostupné pre štúdium ekonomiky neziskových organizácií.

Univerzita Fakulta Katedra Predmet Stupeň
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja Ekonomika a manažment neziskových organizácií 1
Ekonomika a manažment verejných služieb 1
Finančný manažment vo verejnom a neziskovom sektore 2
Neziskový marketing 2
Prípadové štúdie z verejného a neziskového marketingu 2
Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja Ekonomika verejného sektora 1
Katedra financií Financie tretieho sektora 2
Fakulta podnikového manažmentu Katedra podnikovohospodárska Neziskové organizácie 1
Fakulta hospodárskej informatiky Katedra účtovníctva a audítorstva Účtovníctvo nepodnikateľských subjektov 3
Účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek 2
Ústav medzinárodných programov Ústav medzinárodných programov Tretí sektor a dobrovoľníctvo v USA 1
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu Katedra hospodárskej politiky Ekonómia verejnej správy 1
Verejná ekonomika a správa 2
Katedra účtovníctva Účtovníctvo rozpoč., príspev. organizácií a obcí 2
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave   Katedra sociológie Sociálna práca v treťom sektore 1
Technická univerzita v Košiciach Ekonomická fakulta Katedra financií Financie tretieho sektora 1
Katedra bankovníctva a investovania Dobrovoľníctvo 1
Akadémia policajného zboru Fakulta policajného zboru Katedra spoločenských vied Ekonomika a financie verejného sektora 1
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta humanitných vied Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva Riadenie a organizácia školy 1
Verejná správa a politika 2
FPEDAS Katedra ekonomiky Ekonomika verejného sektora 2
Univerzita Komenského v Bratislave Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta   Základy riadenia cirkevných a neziskových organizácií 1
Právnická fakulta Ústav klinického právneho vzdelávania Právna klinika neziskového sektora 1 1
Právna klinika neziskového sektora 2 2
Právna klinika neziskového sektora 3 2
Katedra správneho a environmentálneho práva Informácie a informačné systémy vo verejnej správe 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta masmediálnej komunikacie Katedra marketingovej komunikácie Marketingová komunikácia v neziskovom sektore 1
Verejné financie a daňový systém 1
Filozofická fakulta Katedra filozofie a aplikovanej filozofie Etika verejnej správy 2
Fakulta sociálnych vied Katedra sociálnych služieb a poradenstva Manažment neziskových organizácií 1
Občiansky sektor a mládežnícka politika 2
Katedra verejnej správy Ekonomika verejnej správy a verejného sektora 1
Katedra sociálnych služieb a poradenstva Dobrovoľníctvo 2
Teórie verejnej správy 1
Dejiny verejnej správy na Slovensku 1
Katedra verejnej správy Verejné financie 1
Teória verejnej politiky a verejnej správy 2
 Manažérstvo kvality vo verejnej správe 1
Formy práva vo verejnej správe 1
Aktéri verejnej politiky 2
Kontrola vo verejnej správe 1
Dynamika verejnej správy SR 2
Katedra sociálnych služieb a poradenstva Sociálne služby vo verejnej správe 1
Vysoká škola muzických umení Divadelná fakulta Katedra divadelného manažmentu Účtovníctvo I (Jednoduché účt.), Účtovníctvo II (Podvojné účt.), Neziskové organizácie I 1
Neziskové organizácie II a III 2