Príklad: Prenájom z pohľadu DPH

Kategórie

Organizácia vlastní s. r. o. platcu DPH a potrebuje fakturovať nájom s DPH školským zariadeniam, konkrétne SZUŠ a SCVČ. Je to nájom za budovu, kde budú školy fungovať a budú tam aj kancelárske priestory pre školy. SZUŠ a SCVČ nemajú zatiaľ žiadnu podnikateľskú činnosť, realizujú len činnosť, na ktorú boli zriadení a poberajú dotácie od Mesta normatív + poplatky od rodiča na vzdelávaciu činnosť. Môže s. r. o. fakturovať nájom pre školy s DPH? Je to pre nás nevyhnutné, aby mala s. r. o. viac príjmov s DPH ako bez DPH v roku.

Odpoveď:

V súlade s § 3 ods. 1 a ods. 2 ZDPH sa zdaniteľnou osobou rozumie každá osoba, ktorá vykonáva akúkoľvek samostatnú ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti, a súčasne sa ekonomickou činnosťou rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem.

Spoločný systém dane z pridanej hodnoty zaručuje plnú neutralitu, čo sa týka daňového zaťaženia všetkých ekonomických činností. Zo súdnej praxe ESD je zrejmé, že je neprístupné, aby sa s tovarom alebo plnením rovnakého druhu zaobchádzalo z pohľadu DPH rôznym spôsobom a prípustné je iba objektívne oprávnené rozlišovanie ( Rozhodnutia ESD C-162-07 Ampliscientifica, C-359/97 Marks and Spencer).

Zdaniteľnou osobou podľa Rozhodnutia ESD C 230-94 Enkler je každá osoba, ktorá nezávisle a na akomkoľvek mieste vykonáva ekonomickú činnosť, odhliadnuc od účelu alebo výsledkov tejto činnosti a každá osoba, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok.

Podľa § 3 ods. 4 ZDPH štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a ich rozpočtové organizácie, ako aj iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci, sú vylúčené zo zdaniteľných osôb v rozsahu činnosti vykonávanej v rámci hlavnej činnosti pri plnení úloh, na ktoré boli zriadené, ak skutočnosť, že sa nepovažujú za zdaniteľné osoby, nenarušuje hospodársku súťaž. Toto ustanovenie nevylučuje zo zdaniteľných osôb automaticky všetky právnické osoby konajúce vo verejnom záujme, ale pri nesplnení podmienok sú aj tieto považované za zdaniteľné osoby.

Z ustálenej súdnej praxe súdneho dvora je zrejmé, že činnosti, ktoré vykonávajú verejné orgány v zmysle prvého pododseku čl. 4 bod 5 Šiestej smernice, sú tie, ktorými sa zaoberajú verejnoprávne subjekty podľa osobitného právneho režimu, ktorý sa na ne vzťahuje, a nezahŕňajú činnosť, ktorú tieto inštitúcie vykonávajú podľa tých istých právnych podmienok, ktoré sa vzťahujú na súkromných prevádzkovateľov ekonomickej činnosti.

Súkromné umelecké školy ako aj súkromné centrá voľného času sa nepovažujú za osoby konajúce vo verejnom záujme. Osoby konajúce vo verejnom záujme v rámci svojej hlavnej činnosti predovšetkým plnia úlohy štátu alebo územnej samosprávy, predmet plnenia týchto organizácií je vylúčený z realizácie podnikateľských subjektov, plnenia sa uskutočňujú na základe zákona, ale nie na základe dobrovoľného zmluvného vzťahu.

Na základe vyššie uvedeného sa súkromné základné umelecké školy, súkromné centrá voľného času považujú pre účely zákona o dani z pridanej hodnoty za zdaniteľné osoby. Platiteľ dane fakturuje svoje služby poskytované súkromnej základnej umeleckej škole alebo súkromnému centru voľného času s daňou z pridanej hodnoty. Nájom nehnuteľností alebo ich častí je podľa § 38 ods. 3 ZDPH od dane oslobodený s výnimkou ubytovacích služieb, parkovacích priestorov, trvalo inštalovaných strojov a zariadení a nájmu bezpečnostných schránok. V súlade s § 38 ods. 5 ZDPH platiteľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosť zdaniteľnej osobe sa môže rozhodnúť, že nájom nehnuteľnosti nebude od dane oslobodený, okrem nájmu bytu, rodinného domu a nájmu apartmánu v bytovom dome alebo ich častí.

Záver:
Spoločnosť registrovaná za platiteľa DPH sa môže rozhodnúť, že prenájom fakturovaný zdaniteľnej osobe (SZUŠ a SCVČ) nebude oslobodený od dane a môže fakturovať tento nájom nebytových priestorov s daňou.