Príklad: Časové rozlíšenie nákladov

Kategórie

Aké je správne zaúčtovanie nasledovného prípadu:

1) škola v mesiaci december uzatvorila jednu zmluvu o dielo na opravu a údržbu – stierkovanie a maľovanie triedy vo výške 1 800 €, termín plnenia od 15. 12. 2020 – ukončenie 8. 1. 2021,

2) druhú ZoD vo výške 2 200 €, termín plnenia až v mesiaci február 2021,

3) keďže ide už o pevne dohodnuté sumy (materiál vrátane práce) a potrebujeme minúť finančné prostriedky z roku 2020, pýtam sa, ako správne zaúčtovať tento záväzok ? Môžem účtovať len na základe zmluvy o dielo ( záväzok) na účtoch časového rozlíšenia 381/321 a až po skončení prác účtovať FA do nákladov?

4) Ak nejde o výmenu (oprava údržba), ale o nový kazetový strop – druhá zmluva, ako správne zaúčtovať FA?

Odpoveď:

Keďže ZoD bola uzatvorená v roku 2020 a podstatná časť bude vykonávaná aj v roku 2020 je možné účtovať na základe tejto zmluvy na účtoch 381/321. Keďže vy potrebujete účtovať o úhrade finančných prostriedkov, bolo by vhodné, aby na zmluve bola upravená aj povinnosť platby. Na základe toho by nebol problém uhradiť predmetnú sumu. Následne po prijatí faktúry, by ste účtovali na účtoch 518 / 381.

Pri druhej ZoD, ktorej predmet plnenia bude až vo februári a na zmluve by bola povinnosť platby s termínom už v decembri 2020, uvedená platba má charakter preddavku na budúce plnenie. Tento preddavok by sa účtoval na účtoch 314 / 221. Na zváženie ostáva, či z finančných prostriedkov, ktoré potrebujete použiť,  je možné uhrádzať preddavky.

Ak ide pri novom kazetovom strope o modernizáciu budovy, je potrebné účtovať faktúru ako obstaranie dlhodobého majetku. Poskytnuté preddavky na realizáciu technického zhodnotenia sa účtujú na účtoch 052 / 221. Obstaranie technického zhodnotenia sa zaúčtuje na základe zmluvy alebo faktúry na účtoch 042 / 321. Zúčtovanie preddavku 321 / 052. Následne sa o technické zhodnotenie zvýši hodnota budovy, čo sa zaúčtuje na účtoch 021 / 042. Ak by budova nebola vo vašom vlastníctve, ale predmetné technické zhodnotenie budete odpisovať vy, účtuje sa ako nový majetok na rovnakých účtoch 021 / 042.

Čo je modernizácia charakterizuje zákon o dani z príjmov – ide o rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti hmotného majetku a nehmotného majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.