Príklad: Charitatívna reklama

Kategórie

Účtujeme nadáciu, ktorá v roku 2020 uzavrela Zmluvu o charitatívnej reklame. Na akom výnosovom účte máme zaúčtovať finančné prostriedky, ktoré nadácia obdržala (315/6.. )? Dozvedeli sme sa, že na konci roka má byť preúčtovaný zostatok nepoužitých finančných prostriedkov. Postupuje sa ako pri 2 % cez účet 384?

Odpoveď:

Zmluva o charitatívnej reklame sa účtuje na účtoch 315 / 602. Časť z týchto prostriedkov bude využitá na výrobu a spracovanie reklamy a ostávajúca časť bude použitá na verejnoprospešný účel v súlade s § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Nepoužitý zostatok sa časovo rozlíši na účte 384. Pri použití a daňovom uznaní je potrebné sledovať aj obdobie, v ktorom ste finančné prostriedky fyzicky obdržali na bankový účet. Nadácia tieto finančné prostriedky musí použiť do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom ich prijala.