Príklad: Chyba pri DPH

Kategórie

OZ je platcom DPH a v marci na základe predpisu zálohových platieb od SSE za elektrinu zaradilo úhradu preddavku do DP DPH, keďže túto elektrickú energiu prefakturuje nájomcovi priestorov. Do tohto DP k DPH zaradilo aj  vyšlú faktúru na tú istú zálohu, čím sa mu vlastne DPH na vstupe rovnalo DPH na výstupe (do úvahy sa neberú iné doklady).

OZ však pri ďalšej úhrade zistilo, že SSE mu vystavila nový splátkový kalendár k zálohám za el. energiu. Nový splátkový kalendár OZ však dostalo až v septembri. Z tohto dôvodu  si OZ v máji uplatnilo vyššiu DPH, podľa pôvodného splátkového kalendára,  ako správne malo. Tiež vyfakturovalo nájomcovi vyššiu cenu zálohy, ako malo. Po obdržaní nového splátkového kalendára urobilo opravu k zálohám a tiež dobropis k vyšlej fa a zohľadní to v aktuálnom DP k DPH lebo to zistilo až teraz.

Je to tak správne? Problém nastáva ešte v tom, že hospodársky rok má OZ od septembra do augusta. Môže tieto kroky urobiť OZ teraz v septembri, keď je to už pre neho nový rok?

Odpoveď:

Vzhľadom k tomu, že ste nedostali doklad o oprave dane od SSE, máme za to, že ste mali podať dodatočné daňové priznanie za obdobia, ktorých sa predmetné plnenie týka. Nový splátkový kalendár nie je možné považovať za doklad o oprave základu dane alebo dane podľa § 25 ZDPH.

Dodatočné daňové priznanie máte povinnosť podať podľa § 16 daňového poriadku ak zistíte, že daňová povinnosť mala byť vyšši alebo nadmerný odpočet nižší ako je uvedené v podanom daňovom priznaní. Dodatočné daňové priznanie nemusíte podať ak by uvedená daň v podanom daňovom priznaní bola vyššia alebo nadmerný odpočet bol nižší.

Lehota na podanie dodatočného daňového priznania je podľa § 69 ods. 1 daňového poriadku do 5 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie.

Pokiaľ ide o opravu základu dane a dane vašim odberateľom, môžete vystaviť dobropisy a vysporiadať v tom mesiaci, v ktorom ste rozdiel zistili.