Príklad: Chybne zaúčtovaný majetok v minulosti

Kategórie

Organizácia pri kontrole účtovných dokladov zistila v r. 2021, že bol majetok omylom zaúčtovaný do spotreby. Išlo o majetok v hodnote nad 1 700 eur. Tento majetok bol zakúpený zo zdrojov hlavnej činnosti. Organizácia nemá podnikateľskú činnosť. Ovplyvní to výsledok hospodárenia ale neovplyvní výšku dane z príjmov. Ako je možno túto chybu opraviť čo najjednoduchšie?

Odpoveď:

Opravy chýb minulých účtovných období podľa postupov účtovania, ak sa týka o značnú čiastku, predpokladám, že cena dlhodobého majetku je vyššia a v minulom účtovnom období ovplyvnila zaúčtovanie do spotreby HV, potom oprava sa účtuje:

Suma  MD 02x / D 428

Účtovný odpis za minulé obdobia MD 428 / D 07x alebo 08x podľa druhu majetku.