Príklad: Členenie výdavkov v OZ

Kategórie

Občianske združenie vedie jednoduché účtovníctvo. Ako členiť výdavky? Kde patrí PHL, poštové poplatky, bankové poplatky, nákup krátkodobého majetku ako obrazy na plátne, služby súvisiace s vytlačením knihy, ktorú združenie vytvorilo, baliace potreby na rozposielanie knihy, rôzne kancelárske potreby, prípadne tlačiareň.

Odpoveď:

Členenie výdavkov v peňažnom denníku:

Do zásob je potrebné zapisovať výdavky, ktoré súvisia s ich analytickou evidenciou v iných účtovných knihách a sú predmetom inventarizácie.

Ide o:

– priamy materiál, ktorý priamo súvisí s hlavnou činnosťou OZ; napr. knihy, školiaci materiál, ak OZ má svoje aktivity zamerané na vzdelávanie, osvetu, alebo môžu to byť potraviny, ktoré nakupuje pre bezdomovcov;

– drobný dlhodobý majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 € a doba použiteľnosti je vyššia ako jeden rok; ide o tzv. inventár, ktorý je už v používaní, evidovaný v operatívnej evidencii a je predmetom inventarizácie, ale nevykazuje sa v účtovnej závierke vo výkaze majetku a záväzkov;

– krátkodobý majetok – zásoby, ktoré sú na sklade; pri kúpe a výdaji sa zapisujú do skladovej evidencie, na konci roka na základe inventarizácie nespotrebované zásoby sú vyčíslené v účtovnej závierke vo výkaze majetku a záväzkov

Služby sa týkajú konkrétnych nakupovaných služieb, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou OZ; ide o subdodávky súvisiace s aktivitami OZ, napr. zabezpečenie občerstvenia pri organizovaní podujatí, autorské zmluvy, zmluvy o dielo, SW služby a drobný nehmotný majetok do 2 400 € obstarávacej ceny a podobne.

Prevádzková réžia sa týka zabezpečenia činnosti/aktivít OZ. Sú to najmä spoločné výdavky týkajúce sa:

– režijného materiálu,

– prevádzkového materiálu a údržby priestorov, techniky, dopravných prostriedkov a pod.,

– komunikačné náklady,

 – poštovné, telefóny, internet,– poplatky banke, poistenie majetku a zodpovednosti za škody,

– miestne dane a poplatky

Ostatné výdavky sa týkajú výdavkov na

– materiálne zabezpečenie dobrovoľníka,

– obstaranie dlhodobého majetku so zápisom do knihy dlhodobého majetku; na konci roka predmetom inventarizácie a výkazu o majetku a záväzkoch,

– odpisy dlhodobého majetku,

 – aktivácia dobrovoľníckej práce (so súvzťažným zápisom v príjmoch),

– ostatné výdavky, ktoré nie sú zásoby, služby, mzdy, poistné a príspevky, dary a príspevky iným subjektom, prevádzková réžia a sociálna fond.

K vašej otázke:

  1. PHL, poštové poplatky, bankové poplatky – prevádzková réžia
  2. nákup krátkodobého majetku ako obrazy na plátne – záleží na obstarávacej cene; ak má vyššiu hodnotu a použiteľnosť viac ako rok, potom môže mať charakter zásob, alebo je to len prevádzková réžia; je to na rozhodnutí účtovnej jednotky;
  3. služby súvisiace s vytlačením knihy, ktorú združenie vytvorilo – materiál + sledovanie na zásobách v operatívnej evidencii;
  4. baliace potreby na rozposielanie knihy, rôzne kancelárske potreby – prevádzková réžia;
  5. tlačiareň – zásoby, drobný dlhodobý majetok.