Príklad: Čo so sociálnym fondom?

Kategórie

V našom občianskom združení nastala situácia, kedy sme prestali zamestnávať zamestnancov, ale zostal nám vytvorený sociálny fond. Čo sa s ním dá robiť, resp. ako zaúčtovať zrušenie?

Odpoveď:

Zákon o sociálnom fonde upravuje prípady, ak je zostatok sociálneho fondu prevedený na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu. Ak už zamestnávateľ nezamestnáva žiadnych zamestnancov a zároveň vykazuje zostatok nevyčerpaného sociálneho fondu, zákon neupravuje. Pokiaľ občianske združenie už nepredpokladá v najbližšom čase zamestnávať zamestnancov, zaúčtuje sa zostatok sociálneho fondu ako výnos účtovnej jednotky na ťarchu účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu a v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy. Ak boli prostriedky sociálneho fondu vedené na osobitnom bankovom účte, tento sa zruší a finančné prostriedky sa prevedú na bežný bankový účet. Ak boli náklady na tvorbu sociálneho fondu uplatnené v rámci zdaňovanej činnosti, zostatok účtu sociálneho fondu sa zahrnie do zdaniteľných príjmov združenia, keďže neboli uplatnené na požadovaný účel pre zamestnancov.