Príklad: Darovanie auta

Kategórie

Ak fyzickej osobe bude darovaný automobil na základe darovacej zmluvy od nadácie, má táto fyzická osoba nejaké daňové a odvodové povinnosti?

Odpoveď:

V súlade s § 3 ods. 2 ZDP predmetom dane nie je príjem získaný darovaním (napr. podľa § 628 až § 630 Občianskeho zákonníka), okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom činnosti podľa § 5 alebo § 6 a darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa.
Za príjem získaný darovaním sa pre účely zákona o dani z príjmov považuje nehnuteľnosť, hnuteľná vec, práva alebo iné majetkové hodnoty. Osobné motorové vozidlo sa považuje za hnuteľnú vec.
Ak by nadácia darovala osobný automobil svojmu zamestnancovi, alebo osobe, ktorá podniká podľa § 6 (SZČO), tak dar u tejto osoby by sa považoval za nepeňažné plnenie.
Zamestnancovi by sa hodnota daru pripočítala ku mzde ako nepeňažný príjem a zdanila by sa táto hodnota spolu so mzdou a rovnako by podliehala aj odvodom do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.
V prípade SZČO by sa pripočítala hodnota daru ako nepeňažný príjem vstupujúci do základu dane. V oboch prípadoch by sa auto muselo oceniť trhovou hodnotou v mieste a čase, pretože, ak by išlo o zamestnanca alebo spolupracujúcu osobu, pre účely zákona o dani z príjmov sa tieto osoby považujú za osoby blízke a táto transakcia by bola aj predmetom transferového oceňovania.
Pre ostatné osoby by dar nebol predmetom dane, tzn. pre obdarovaného ani darcu z tohto daru by nevyplývali žiadne daňové ani odvodové povinnosti.

Podotázka č. 1:

Čo je myslené spolupracujúcou osobou? Lebo tá osoba, ktorej sa ide automobil darovať, je zamestnancom zakladateľa nadácie, čiže je tam isté prepojenie. Tento zamestnanec zakladateľa nadácie je v nadácii dobrovoľník. Čiže priamo v nadácii nie je zamestnanec ani SZČO. Aj tak z toho pre neho nevyplývajú žiadne daňové a odvodové povinnosti? Týka sa to transferového oceňovania?

Odpoveď:

Podotázka celkom mení charakter otázky.
Pre účely dane z príjmov, ak ide o dobrovoľníka, môže byť tento dar posúdený správcom dane ako odmena za dobrovoľníctvo. V tomto prípade by sa musela hodnota daru počítať z ceny obvyklej a tiež by sa to dobrovoľníkovi zdanilo ako príjem zo závislej činnosti. Závislá činnosť sa nepovažuje za kontrolovanú transakciu pre účely transferového oceňovania.

Podotázka č. 2:

Ako by to bolo v prípade, že obdarovaný je zamestnancom zakladateľa nadácie, ale nie je dobrovoľníkom nadácie? Čiže jediný vzťah je to, že je zamestnancom zakladateľa. Išlo vy vtedy o spolupracujúcu osobu a bolo by potrebné zdaniť nepeňažný dar alebo je to tá ostatná osoba a dar nie je predmetom dane?

Odpoveď:


Ak by išlo o zamestnanca zriaďovateľa a tento by nemal nič spoločné s nadáciou, ani nemal živnostenský list, tak potom by dar nebol predmetom dane u obdarovaného.