Príklad: Darovanie darovaného

Kategórie

Ako správne zaúčtovať, ak nadácia dostala darom hnuteľnú vec od inej organizácie a tú následne darovala ďalej, ale fyzickej osobe?

Odpoveď:

Nadácia účtuje obstaranie bezodplatne nadobudnutého majetku, ktorý následne daruje inej fyzickej alebo právnickej osobe v súlade s § 31 ods. 4 opatrenia o postupoch účtovania pre neziskové organizácie nasledovne:
Prijatie bezodplatne nadobudnutého majetku 132 / 646.
Následne darovanie tohto majetku 546 / 132 bez ohľadu na to, či bol darovaný právnickej osobe alebo fyzickej osobe.
Ak účtuje nadácia zásoby spôsobom B môže zaúčtovať uvedenú transakciu aj na účtoch 546 / 646. Ak by na konci účtovného obdobia majetok nebol darovaný, zaúčtuje sa 132 / 546 a vykáže ho vo svojej súvahe.
Darovanie v nasledujúcom účtovnom období sa zaúčtuje 546 / 132.