Kategórie

Na akých účtoch sa správne účtuje prijatie darov od fyzických osôb a na akom účte prijatie kostolných – cirkevných zbierok?

Odpoveď:

Finančné dary od fyzických osôb podľa § 628 až § 630 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, kde je jasný darca a obdarovaný sa účtuje v prospech účtu (na stranu Dal) 663 – Prijaté príspevky od fyzických osôb, ak nie sú viazané na obstaranie dlhodobého majetku. Vecné dary (od fyzických alebo právnických osôb) sa účtujú v prospech účtu 646 – Prijaté dary.

Dary podľa Občianskeho zákonníka nie sú predmetom dane z príjmov (§ 12 ods. 7).  Zbierky konané v kostoloch, modlitebniach a iných miestnostiach určených na kultové obrady, ktorých výnos je určený na podporu činnosti cirkví a štátom uznaných náboženských spoločností (kostolné zbierky nie sú verejné zbierky v zmysle zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach). Sú to zbierky, ktorých oprávnenosť vychádza z Ústavy SR (čl. 24 ods. 3), zo zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z. [§ 13 ods. 1 písm. e)] a cirkevného práva každej registrovanej cirkvi. Kostolné zbierky na rozdiel od darov fyzických osôb sú anonymné. Účtujú sa v prospech účtu 667 – Prijaté príspevky z verejných zbierok. Kostolné zbierky sú predmetom dane ale oslobodené od dane z príjmov (§ 13 ods. 1a).

Poznámka: V prípade účelového finančného daru na obstaranie dlhodobého majetku sa tento dar účtuje v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období a následne sa rozpúšťa do výnosov v prospech účtu 646 – Prijaté dary v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov dlhodobého majetku, opravných položiek k dlhodobému majetku alebo zostatkovej ceny dlhodobého majetku. Bezodplatne nadobudnutý dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný so súvzťažným zápisom v prospech účtu 411 – Základné imanie.